Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

"Strefa wolna od butelek" w biurze

Najlepsza woda w biurze

Przeciwdziałanie zalewowi plastikowych odpadów jest niezwykle łatwe. Mamy kilka wskazówek, jak zamienić swoje biuro i firmę w "Strefę wolną od butelek", przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.
Bottle Free Zone Office Bottle Free Zone Office

"Strefa wolna od butelek" w biurze

Zero plastiku

Bądź ekologiczny w biurze

Odpady z tworzyw sztucz­nych można również zmniej­szyć w miejscu pracy, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony środo­wiska i zrów­no­wa­żo­nego rozwoju. Prosta, ale tym bardziej skuteczna opcja, którą można również wdrożyć w miejscu pracy to użyć lokalnej wody z kranu, uzdatnić ją, a tym samym sprawić, aby miejsce pracy było "Strefą wolną od butelek". Jest to wyraźny plus dla śladu CO2 każdego pracow­nika, a dzięki BWT również plus dla jakości wody. Prak­tyczne dzbanki filtra­cyjne BWT to równie proste i elastyczne rozwią­zanie do biurka lub sali konfe­ren­cyjnej. Prze­kształć wodę z kranu w smaczną mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę BWT. Dystry­butor wody BWT jest szcze­gólnie prak­tyczny w biurze, pocze­kalni u lekarza czy w szkole, itp., a zestaw BWT AQA Pure jest idealnym rozwią­za­niem do kuchni biurowej.

AQA Drink Pro 20
AQA Drink Pro 20 Slider 3
Dystrybutor wody pitnej BWT AQA: idealny do "Strefy wolnej od butelek" w miejscu pracy.

Jakie są zalety "Strefy wolnej od butelek"?

Produkty i rozwią­zania

Dystrybutor wody

Prze­wo­dowy dystry­butor wody pitnej AQA drink PRO zawsze zapewnia komfort i bezpie­czeń­stwo podczas uzdat­niania świeżej wody.  Urzą­dzenie zawiera opaten­to­wany filtr mine­ra­li­zu­jący magnezem wodę wraz z pełną ochroną i najdo­kład­niejszą filtracją.

Wystarczy naci­skając jeden przy­cisk, aby wybrać wodę schło­dzoną, gazo­waną, ciepłą, w tempe­ra­turze poko­jowej. Wszystko w zależ­ności od upodobań i wymagań.

Dowiedz się więcej o AQA drink Pro 20
AQA Drink Pro 20 Galery 4 AQA drink pro 20

Mine­ra­li­zo­wana magnezem woda prosto z kranu kuchen­nego

BWT oferuje rozwią­zanie zapew­nia­jące smaczną wodę prosto z Twojego kranu. Bateria kuchenna z filtrem wody prze­kształca bieżącą wodę w najlepszą mine­ra­li­zo­waną magnezem wodę, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania i utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia BWT wzbo­ga­ca­jąca wodę w magnez sprawia, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Dodat­kowa ochrona przed wapniem w filtrze skutecznie zabez­piecza np. czajnik elek­tryczny czy ekspres do kawy przed powsta­wa­niem osadu.

Dowiedz się więcej o AQA drink Pure
AQD-Pure_Urban_Karaffe-befuellen_1280x1280

Więcej "Stref wolnych od butelek"

Jeśli chcesz wnieść swój wkład i zmniej­szyć zużycie wody, poka­żemy Ci inne proste rozwią­zania, w jaki sposób możesz uruchomić w swoim najbliż­szym otoczeniu "Strefy wolne od butelek". Czy to w domu, w biurze czy w restau­racji bez względu na to, co wybie­rzesz, możesz nadal cieszyć się wodą w najlep­szej jakości bez względu na to, czy jest zimna, niegazowana czy gazo­wana.

Warto wiedzieć więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country