AQA Perla Home szett: szere­lésre kész vízke­ze­lési csomag családi házak számára

BWT család kép új
BWT család kép új
BWT AQA Perla Home szett: 3in1 vízke­ze­lési csomag családi házak számára. Ez az innovatív komplex csomag megoldást nyújt az otthonok leggyakoribb vízkezelési igényeire, mint a központi vízszűrés, vízlágyítás, illetve a konyhai víztisztítás. 
.

A szak­em­berek vissza­jel­zé­seit meghall­gatva, a BWT idén bemu­tatja az új, AQA Perla Home szett termék­cso­magját. A szere­lésre kész otthoni vízke­ze­lési rend­szer 3 korszerű beren­de­zést foglal magába, amellyel kiszol­gálja a legjel­lem­zőbb igényeket. Ráadásul az új, kedvező árú vízke­ze­lési csomag egysze­rűbbé teszi a korábbi terve­zési, szere­lési felada­tokat!

Szak­em­be­reknek gyakran feladja a leckét, hogy lépést tart­sanak a legújabb vízke­ze­lési beren­de­zések megje­le­né­se­ivel. Funk­ciók, fejlesz­tések, kényelmi lehe­tő­ségek százai jelennek meg minden évben és akkor még nem beszél­tünk az egyes készü­lékek egymással való kompa­ti­bi­li­tá­sáról. Ezzel a sokszínű felho­za­tallal szemben a legtöbb megren­delő átlagos, tipikus vízke­ze­lési igényekkel rendel­kezik.

AQA_perla_home_szett_videohoz_elolap
AQA_perla_home_szett_videohoz_elolap

Itt a BWT AQA Perla Home szett

A legna­gyobb újdonság, hogy a csomagban talál­ható konyhai vízszűrő patron már nem igényli, hogy a nyers, keze­letlen vizet egy külön ágon vezessük, a vízlá­gyítót kike­rülve a kony­hába. A BWT AQA Perla Home konyhai vízszű­rő­patron a lágyí­tott vízből képes hozzá­adott magné­zi­umot tartal­mazó, szűrt BWT Magne­sium Mine­ra­lised vizet előál­lí­tani. Így az új otthonok építé­sénél keve­sebb feladat adódik, a meglévő ottho­nokba való tele­pítés pedig sokkal könnyebbé és költ­ség­ha­té­ko­nyabbá válik. Csap­te­lepet nem tartalmaz a csomag, de a legtöbb három­utas konyhai csap­te­leppel komba­ti­bilis a rend­szer, így a megren­delő kony­há­jának stílu­sához igazodva, szabadon kivá­laszt­ható.

Az AQA Perla Home vízke­ze­lési csomag ezen felül tartalmaz egy inno­vatív BWT E1 központi vízszűrőt és egy BWT AQA Perla bio 75 vízlá­gyító beren­de­zést is. Ezzel a csomaggal 1 lépésben, 3 fronton gondos­kodik a BWT az otthon vízke­ze­lé­séről, ráadásul csomagban kedvezőbb áron, mintha a termékeket egyesével vásárolná meg.

Ellátja a teljes épület központi vízszű­rését, ezáltal a lebegő szennye­ző­dések kiszű­rését, mint például a rozsda vagy a homok­szemek, a vízlá­gyí­tást, tehát a családi otthon veze­té­ke­inek, beren­de­zé­se­inek vízkőtől való védelmét és elér­he­tővé teszi az egye­nesen a konyhai csapból folyó, szűrt BWT vizet. Kompakt és kézen­fekvő megoldás egy átlagos családi otthon vízke­ze­lési igénye­inek kiszol­gá­lá­sára.

Egy modern otthoni vízke­ze­lési rend­szer előnyei

BWT konyha
BWT konyha

A központi vízszű­rőkből rend­kívül széles kínálat áll rendel­ke­zésre - a hasz­nálat során jönnek elő a különb­ségek. Ekkor szem­besül vele a felhasz­náló, hogy a rend­sze­resen elvég­zendő szűrő­csere egy bonyo­lult és időigé­nyes folyamat lehet. A csere halo­ga­tása viszont a teljes épület ivóvíz­ve­ze­té­kére jelent kocká­zatot. Épp ezért jelent előnyt a BWT E1 központi vízszűrő esetében, hogy a szűrő­csere 30 másod­perc alatt elvé­gez­hető, akár egy kézzel, szer­számok és szennye­ző­dések nélkül.

A szettben foglalt BWT AQA Perla bio vízlá­gyító beren­dezés erős­sége szintén az egyszerű karban­tartás és a kiemelt higi­énia. A beren­dezés minden rege­ne­rá­lásnál auto­ma­ti­kusan lefer­tőt­le­níti a gyan­ta­töl­tetet, de kizá­rólag csak a leme­rült hányadot. Így nem csak a magas higi­é­ni­áról gondos­kodik, de opti­mális sófel­hasz­nálás és kedvező üzemel­te­tési költség mellett teszi ezt.

A felhasz­nálói igényeknek megfe­lelve, az otthoni vízke­ze­lési rend­szer minden készü­léke csat­la­koz­tat­ható a BWT appli­ká­ci­óhoz, így az üzemel­tetés folya­mata is egyszerű és gyors. Az okos­te­le­fonra érkező érte­sí­tések, beál­lít­ható e-mailek időben jelzik, amikor vala­me­lyik beren­dezés karban­tar­tást, után­töl­tést igényel.

A korszerű, egysze­rűen és költ­ség­ha­té­ko­nyan üzemel­tet­hető vízke­ze­lési rend­szer széles felhasz­nálói kör számára lesz a megfe­lelő választás. A terve­zési és szere­lési feladatok megkönnyí­té­sével pedig remél­he­tőleg a szak­em­berek számára is kényel­me­sebb alter­na­tívát kínál majd.

Visit your local website

Stay on this website