Svømme- og sportshaller

Bekæmpelse af legionella

Med BWT Safeshower desinfektionsanlæg skabes der et trygt og sikkert vandmiljø uden fare for legionella og andre bakterier.
Kontakt os for rådgivning
Filtertechnik Filtertechnik

Bakterie- og legionellafrit vand

Du kan sikre legio­nel­lafrit vand ved hjælp af et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg. Anlægget er bruger­ven­ligt og anvender ingen farlig kemi, da det kun benytter salt, vand og strøm for at lave desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella. Denne behand­lings­måde giver en økono­misk drift og et sikkert og trygt miljø for både perso­nale og omgi­vel­serne. BWT Safes­hower er udviklet til svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, større ejen­domme, pleje­hjem, skoler, hospi­taler og mange flere.

Legio­nella bakte­rier fore­kommer steder med store varmtvands­be­hol­dere eller rørkon­struk­tioner, hvor der findes mange blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand. Legio­nella kan medføre legio­nær­syge, som er en alvorlig form for lunge­be­tæn­delser, der kan være døde­ligt for folk med svækket helbred. Bakte­ri­erne over­lever ved vand­tem­pe­ra­turer under 20 °C, men legio­nella formere sig kun ved højere tempe­ra­turer. Man smittes gennem inha­le­ring af de små vand­dråber i bruse­om­rådet eller ved arbejde med vand­dampe.

Legionellabekaempelse
Legionellabekaempelse

BWT Safeshower

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemikalier, da der kun skal anvendes salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger og plejehjem.

Vallensbæk Skole er blot én ud af mange, der har sikret sine omgivelser mod legionella med et BWT Safeshower. Der er visse områder, der skal være særligt opmærksomme på legionella og andre bakterier. Det gælder det især skoler, svømmehaller, sportshaller, ejendomme, plejehjem, tandklinikker og hospitaler, hvor man har med mange forskellige mennesker at gøre.

Fakta om legionella

Legio­nella bakte­rier kan forår­sage legio­nær­syge, der er en kritisk lunge­be­tæn­delse. Legio­nær­syge rammer primært ældre og svæk­kede personer med dårligt immun­for­svar. Dødlig­heden på legio­nær­syge er på 20% ved en tidlig behand­ling og 80% uden. Legio­nella bakte­ri­erne smitter oftest via indån­ding af små vand­par­tikler, der er infi­ceret med bakte­rien.

Kilde: Statens Serum Institut

Rain

Hvor trives legionella

Legionella bakterier trives naturligt i våde og fugtige miljøer. Risikoen for vækst er højere ved stillestående vand ved temperaturer mellem 30°C -45°C, hvor der kan forekomme blinde rørender eller tappesteder, der sjældent bliver benyttet. Derfor er det vigtigt, at vandinstallationer optimeres og anvendes korrekt, så de ikke længere udgør en risiko.
Rain 2

Nemt i gang – Lej anlæg på måneds­basis

Bekæmp legio­nella hurtigt og nemt ved leje af Safes­hower desin­fek­tions­anlæg på måneds­basis. Leje­an­lægget indgår normalt på instal­la­tions­stedet, som havde det været købt.

Her er fordele ved leje 

  • Du kommer hurtigt i gang med at bekæmpe legio­nella uden stor inve­ste­ring
  • Ingen over­ra­skelser med fast månedlig udgift via PBS
  • Altid mulighed for opgra­de­ring ved behovs­æn­dring
  • Udlej­ning er altid inkl. en servi­ce­af­tale

Det får du med i lejen

  • Leve­rance, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
  • Salt til dit anlæg 
  • Tid, trans­port samt reser­ve­dele
  • Service inden for 24 timer (med undta­gelse af weekender)
Læs mere om leje
Rain 3

Sådan bliver vandet fri for legio­nella

Når vandet skal sikres for legionella, skal man først foretage en analyse af vandkvaliteten. Dette foregår ved at indsende en vandprøve til et autoriseret laboratorie. Hvis analysen viser tegn på legionella, kan du sammen med en rådgiver fra BWT få klarificeret den optimale løsning. Efter behov, kan et eller flere BWT Safeshower anlæg installeres foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere, så du er sikret sundt og trygt BWT vand fremover.

Ingen brug af farlig kemi

En stor fordel ved BWT Safeshower er anvendelsesmetoden. Med kun vand, salt og el kan anlægget lave den nødvendige desinfektionsvæske. Derfor bliver driften økonomisk og miljøet bliver trygt og sikkert for driftspersonale og generelle omgivelser. BWT Safeshower er skabt til at bekæmpe legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på bl.a. sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, større ejendomme samt plejehjem og skoler.

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website