Tester dit poolvand 24 timer i døgnet
 

Så bliver det ikke nemmere

 

Pearl Water Manager Pearl Water Manager

DIGITAL POOLTESTER

 

Det har aldrig været nemmere at være poolejer

Gør livet som poolejer nemmere
At bibe­holde en god vand­kva­litet i poolen kan være en udfor­dring og kan hurtig blive et tids­kræ­vende arbejde. Vandet skal testes og den rette dose­ring af klor eller salt skal beregnes.

Nu har du mulighed for at gøre livet som poolejer nemmere. Vores digi­tale pool­te­ster tester dit vand i poolen 24 timer i døgnet. Du modtager anbe­fa­linger til dose­ring direkte i din smartp­hone.

Slut med over- eller under­do­se­ring
Tænk, hvis du kunne slippe for bekym­ringer om over- eller under­do­se­ring, når det drejer sig om pool­kemi? Den digi­tale pool­te­ster giver dig de bedste anbe­fa­linger til dose­ring ud fra vand­a­na­lyser. På den måde slipper du for selv at skulle fore­tage test og beregne dose­ring.

Bestil din digi­tale pool­te­ster i dag og sig farvel til røde øjne og irri­teret hud.

Hvordan virker den?

Alt hvad du bør vide om vores Digi­tale Pool­te­ster på kun 1 minut og 8 sekunder!
Wie funktioniert es?
Wie funktioniert es?

Saltvand eller klor - vælg den digi­tale pool­te­ster til dit poolvand

Uanset, hvilken type vand din pool indeholder, så har vi en digital pool­te­ster, der kan tage sig af din vand­kva­litet

Hvilke fordele kan du se frem til?

Hvad tester din digitale pooltester for?

pH værdi

pH er en måle­enhed, der udtrykket vandets surheds­grad. pH står for hydro­gen­po­ten­ti­alet eller koncen­tra­tionen af hydrogen-ioner i vandet.

pH-skalaen går fra 0 til 14, hvor ...

 • 7 er neutral
 • Under 7 er vandet surt
 • Over 7 er vandet basisk

Hvis dit vand er for surt, kan det ætse dit udstyr, forår­sage ætsning af over­fla­de­ma­te­ri­aler og irri­ta­tion af hud, øjne og næse hos svøm­mere. Hvis det er for basisk, kan det føre til aflej­ring af udfæl­dede stoffer på vandets over­flade og sani­tært udstyr og gøre vandet uklart. Desuden vil både en høj surheds­grad og høj alka­li­nitet påvirke den effek­tive virk­ning af dit desin­fek­tions­middel.

Vores digi­tale pool­te­ster måler pH-værdien i dit vand sammen med andre para­metre for at give dig sundere og renere vand, beskytte dit udstyr og give dig en beha­gelig bade­op­le­velse.

Temperatur

Ud over at det selvfølgelig er dejligt med en god temperatur i din pool, så har din vandtemperatur også en indvirkning på, hvordan vandet opfører sig.

Varmere vand kan i høj grad påvirke vandets kemiske sammensætning. Varmere vand har tendens til at skabe flere bakterier, og derfor bliver poolens desinfektionsmiddel hurtigere brugt og skal oftere genopfyldes. Pearl Water Manager anbefaler temperaturintervaller, der tager hensyn til både din komfort og den effektive virkning af desinfektionsmidlet for at give dig de bedst mulige betingelser.

ORP-desinfektionsmiddel

Oxide­rings­po­ten­tiale (ORP eller Redox) måler den effek­tive virk­ning af desin­fek­tions­midlet i vand. Desin­fek­tions­midler, som f.eks. klorin, salt eller brom, måles i milli­volt (mV). De fleste sund­hed­s­eks­perter aner­kender 650 mV, som den mindste accep­table ORP.

TDS værdi

TDS – Total Dissolved Solid – defineres som ''den samlede vægt af alle opløselige stoffer i vandet'' målt i PPM (part per million) eller mg/l. Opløseligt stof er næsten alt, hvad du putter i din pool eller spa, f.eks. desinfektionsmiddel, specialkemikalier (klaringsmiddel, algemidler) og balanceringskemikalier (pH, stabilisator, alkalinitet). Når der er for mange, kan de føre til oxidering af visse materialer eller påvirke den effektive virkning af behandlingerne.

Ved at måle det opløselige stof i vandet, den effektive virkning af desinfektionsmidlet og andre relaterede faktorer kan Pearl Water Manager advare dig, når TDS-niveauet er for højt og anbefale, hvordan du kan rette op på problemet.

Se flere

Tekniske detaljer


Vægt (kg) 0.7 kg
Stør­relse (cm) 15 x 11 x 6 cm
Målinger pH værdi, lednings­evne, redox poten­tiale og temper­a­tur
Kompa­tible med iOS & Android App (gratis down­load)
WIFI 802.11 b / g / n
Blue­tooth 4.X
USB 2.0
Batteri input 3.7V DC
Input for oplader 100 to 240 VAC
Opla­de­rens indgangs­fre­kvens 50 to 60 Hz
Opla­de­rens output
5V DC
Drift­stem­pe­ratur 5 to 45 ° C
Opbe­va­rings­tem­pe­ratur 5 to 45 ° C
Pakken inde­holder Digital Pool­te­ster, 3 sensorer, nøgle­værktøj (Lyserød plastik nøgle), skru­et­rækker, oplad­ning­s­kabel, opsæt­nings­guide 

Down­load teknisk produktblad

Sådan kommer du i gang

Trin for trin

Installer app

Opret bruger, tilføj din pool og generel infor­ma­tion.

Opret bruger.

create account

 

Tilføj din pool.

create pool

 

Tilføj generel information.

general information

Færdiggør opsætningen af din Digitale Pooltester.

Udstyr.

Vælg disin­fek­tions­type:

 • Klor eller salt
 • Ozonator
 • UV

equipment

 

Vælg måle­vær­dier.

select target value

 

Iden­ti­ficer din digi­tale pool­te­ster.

Identify Pearl water manager

 

Scan streg­koden.

Scan the barcode

 

Tænd for din digi­tale pool­te­ster:

 • Brug åbnings­værk­tøjet til at åbne det øverste låg
 • Hold knappen inde i 5 sekunder for at tænde pool­testeren
 • Sæt låget på igen og sørg for at det er lukket korrekt

 

Pearl Water Manager on

 

Opret forbin­delse til dit WiFi netværk og bekræft.

connecting Wifi

 

Start nu målin­gerne i appen.

success

 

Husk at fjerne de sorte beskyt­tel­seshætter fra pool­teste­rens sensorer.

TIP: Du kan med fordel gemme beskyt­tel­ses­hætter og genbruge dem, når pool­testeren skal over­vintre.

Remove sensors

 

Læg forsig­tigt din digi­tale pool­te­ster i vandet.

drop into water

Weitere laden

Passer til alle typer pools.

Digital Pool­te­ster til klor: Passer til alle pools og spa med klor

Digital Pool­te­ster til salt: Passer til alle pools og spa med salt 

Kompa­tibel med alle smartp­hones.

Sender data via WiFi.

Simpel og nemt at bruge.

Bruger­venlig app.

Lang­tids­hold­bart batteri.

Batte­riet holder en hel pool sæson.

Made to last.

Udskif­te­lig sensorer med 2 års garanti.

ICO Ondilo Station

App Down­load

Down­load appen gratis

App Store

Google Play

Spørgsmål og svar om den digitale pooltester

Hvad måler den digitale pooltester?

Vores digi­tale pool­te­ster måler:

 • Vand­tem­pe­ratur
 • pH værdi
 • Desin­fek­tions­mid­lets effek­tive virk­ning (redox-potentialet) 
 • Mængden af samlede opløste partikler (lednings­evne/salt/TDS)

Alle de målte værdier er vigtige para­metre, som den digi­tale pool­te­ster bruger til den samlede evalu­e­ring/vurde­ring af vand­kva­li­teten. Det er på baggrund af disse infor­ma­tioner, at pool­testeren drager konklu­sioner om even­tuel forur­e­ning, hygiejne og den gene­relle vand­kva­litet i poolen.

Hvordan skal jeg opbe­vare min digi­tale pool­te­ster om vinteren?

Gør din BWT PWM pooltester klar til vinteren, ved at følge disse trin:

1. Tag pooltesten op af vandet og tør den ordentligt med en blød klud.

2. Fjern topdækslet: Tryk på knappen og hold nede (5-6 sekunder) for at slukke pooltesten. LED'en blinker gult én gang. Sæt dækslet på igen.

3. Fjern det lyserøde bunddæksel

4. Fugt de to svampe og placer dem i to af de tre beskyttelseshætter, der blev leveret sammen med din pooltester. Placer de tre hætter på sensorne. Sørg for, at hætterne med de fugtige svampe, er placeret på pH- og Redox-sensorerne (Blå og orange/gul).

5. Sæt bunddækslet på igen og opbevar pooltesteren ved stuetemperatur. Undgå store spring i temperaturen under opbevaring, for at bevare batteriets levetid.

Kan jeg benytte andre kabler til at oplade min digitale pooltester?

Du bør kun oplade din digitale pooltester med det opladningskabel som følger med. Bruger du et andet kabel, kan vi ikke garantere at din digitale pooltester vil oplade korrekt.

Kan jeg efter­lade min digi­tale pool­te­ster i en over­dækket pool eller skimmer?

Ja, du kan sagtens efterlade din digitale pooltester under poolcoveret eller skimmeren, så længe pooltesteren ikke kan blive trukket ind i eller klemt af andre poolkomponenter, som for eksempel et automatisk poolcover.

I nogle tilfælde kan signalet bliver dårligt eller helt forsvinde afhængig af materialet og tykkelsen på dit poolcover. Din digitale pooltester vil dog genoprette forbindelsen, så snart poolcoveret trækkes fra.

Hvor længe holder batteriet på en opladning?

En batteriopladning holder mellem 3-6 måneder ved kontinuerlig drift. Faktorer som WiFi signalets styrke og type kan påvirke levetiden. Som udgangspunkt kan din digitale pooltester køre en hel (udendørs) poolsæson.

Hvorfor kan jeg ikke logge ind i appen?

Tjek, om din smartphone har adgang til internet. (3G/4G eller WiFi). Uden en internetforbindelse vil du ikke kunne logge ind i appen. Vær også sikker på at du bruger det rigtige brugernavn og adgangskode.

Hvorfor modtager jeg ingen notifikationer fra appen?

Under "Settings" i appen, kan du aktivere/deaktivere notifikationer fra din pooltester. Bemærk at det også er muligt at aktivere/deaktivere notifikationer fra appen i din smartphones egne indstillinger.

Hvordan kan jeg ændre eller redigere min pooldata i appen?

Hvis du ønsker at ændre eller redigere informationer om din pool (størrelse, navn, desinfektionstype, pool eller adresse) følg disse 2 simple trin:

1. Klik på din pool og vælg Pool Settings.

click pool setting

 

2. Klik på den information, du ønsker at ændre.

choose part to alter

Hvordan kan jeg nulstille min digitale pooltester (tilbage til fabriksindstillinger)?

Trin 1: Klik på din pool.

open your pool

 

Trin 2: Klik på fjernbetjeningen nederst i højre hjørne.

click on the remote

 

Trin 3: Klik på "Factory reset".

click on factory reset

 

Hvordan kan jeg tilføje kemikalier i appen?

Trin 1: Gå til appens forside.

home page app

 

Trin 2: Klik på katalog ikonet nederst i venstre hjørne.

click on catalog

 

Trin 3: Vælg de kemikalier du ønsker at tilføje.

select chemicals

 

Trin 4: Klik på "Use as default product’’. Du kan også fjerne kemikalier på samme måde.

click on set as default

Hvor dybt må jeg nedsænke min digitale pooltester?

Din digitale pooltester er beskyttet mod støv og vand i henhold til IP68-standarden, dvs. pooltesteren er fuldstændig vandtæt og støvtæt og er fuldt ud egnet til almindelige bassindybder. Det er dog vigtigt, at opfyldningslåget er korrekt låst/klikket på plads i den øverste ende af bøjen – forsegling på rillen – for at forhindre vand i at trænge ind.

Se mere

Spørgsmål og svar om
pool­teste­rens sensorer

Hvor ofte skal jeg kali­brere pool­teste­rens sensorer?

Den digitale pooltester er som standard kalibreret fra fabrikken. Så du bør kalibrere pooltesterens sensorer ved opstart af hver badesæson, startende fra 2. sæson, før du gør din pool klar til en ny badesæson, hermed sikrer du at sæsonen starter i den bedst mulige tilstand. Hvis du på noget tidspunkt i løbet af badesæsonen er i tvivl om nøjagtigheden af dine pH- og redoxmålinger, skal du ikke tøve med at kalibrere sensorerne igen for at sikre, at målingerne er så nøjagtige som muligt.

Hvordan kalibrerer man sensorerne?

Trin 1: Åbn dit KALIBRERINGSSÆT. Indeni finder du de 3 opløsninger samt et kalibreringsstativ. Placer stativet på et bord.

Trin 2: Åbn appen, og klik på fjernbetjeningen i hovedmenuen.

click on the remote

 

Trin 3: Sørg for, at din telefon er tæt nok på Pearl Water Manager (højst 3 meter), og tænd Bluetooth på din smartphone (sørg for, at du har godkendt Pearl Water Manager-appen til at bruge Bluetooth i telefonens indstillinger).

Trin 4: Klik på den sonde, du vil kalibrere.

click on calibrate

 

Trin 5: Tag Pearl Water Manager op af vandet, og tør den og dine hænder.

Trin 6: Fjern sensorhætten, hvis det ikke allerede er gjort.

 

FJERN IKKE SENSORERNE.

A. Rengør sensoren. Her er 2 måder at gøre det på: Ryst forsigtigt bunden af din Pearl Water Manager i en tank med demineraliseret vand

eller

B. Brug en pipette (eller en anden beholder med dyse), sprøjt 1 eller 2 gange på din sensor i begge tilfælde, tør den forsigtigt med en ikke-slibende, ikke-elektrostatiskklud eller et papirhåndklæde.

Trin 7: Placer pH 4-opløsningen i kalibreringsstativet.

Trin 8: Placer Pearl Water Manager stabilt i stativet, idet hver sensor monteres i et af hullerne.

Hvis du tidligere har foretaget andre kalibreringer, skal du først nulstille til fabriksindstillingerne. Klik derefter på Kalibrer ("Calibrate"), og følg vejledningen.

Hvordan fjerner jeg hætterne på sensorerne?

Trin 1: Drej den nederste halvdel af din Pearl Water Manager til venstre, og fjern den.

Trin 2: Fjern beskyttelseshætterne fra sensorerne, og sørg for at lægge dem tilbage i æsken. (De er nyttige, hvis du ønsker at holde din Pearl Water Manager ude af vandet, se her).

Trin 3: Sæt den del, du fjernede i trin 1, tilbage.

Remove sensors

 

Hvordan udskifter jeg en sensor?

Din sensor er i stykker eller dens levetid er opbrugt?

Følg disse enkle trin for selv at udskifte sensoreren, på ingen tid.

Video: Se hele udskiftningen her

 

 1. Tag din digitale pooltester op af vandet, og tør den. Sørg for, at dine hænder også er tørre.
 2. Fjern sensorens hætte.
 3. Fjern den gamle sensor med det værktøj, der følger med din digitale pooltester, og sæt den nye sensor på plads.
 4. Sæt sensorhætten tilbage på pooltesteren.

I appen skal du klikke på fjernbetjeningen. Vælg den pågældende sensor, og klik derefter på Nulstil (ny sensor) ("reset (new sensor)").

Så kan du sætte Pearl Water Manager tilbage i vandet igen!

 

click on calibrate

Se flere

Spørgsmål og svar om
fobin­delse og WiFi

Min digitale pooltester er forbundet til min app, men pooltesteren måler ikke noget, hvorfor?

Tjek, om du har fjernet de sorte beskyttelseshætter på alle pooltesterens sensorer. Når du modtager din nye digitale pooltester er alle dens sensorer dækket af sorte beskyttelseshætter. Hætterne skal fjernes for at din pooltester fungerer korrekt.

TIP: Du kan med fordel gemme hætterne og genbruge dem til overvintring.

 

Sådan konfi­gu­rerer du din digi­tale pool manager?

Under opsætningen og konfigurationen af din digitale pooltester kommunikerer din smartphone og den digitale pooltester via en Bluetooth forbindelse.

Trin 1: Klik på fjernbetjeningen.

click on the remote

 

Trin 2: Vælg Wi-Fi configuration.

configure WiFi

 

Vælg 3: Find din WiFi forbindelse og indtast koden til din WiFi forbindelse.

connecting Wifi

Hvordan kan jeg forbedre min wifi forbindelse i min have?

Oplever du, at dit WiFi signal er dårligt i din have, så kan du forbedre forbindelsen med en WiFi Extender, som du kan købe i de fleste elektronikforetninger.
Se flere

Visit your local website

Stay on this website