Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

BWT vand til erhvervskunder

Hospitaler og laboratorier

Få sund, sikker og perfekt vandkvalitet til processer og applikationer inden for hospitaler og laboratorier.
Kontakt os for radgivning
Hospital Hospital

BWT vand til erhvervskunder

Hospitaler og laboratorier

Få sund, sikker og perfekt vandkvalitet til processer og applikationer inden for hospitaler og laboratorier.
Kontakt os for radgivning
Hospital Hospital

Hospitaler og laboratorier

bwt vand

Der forlanges forskel­lige vand­kva­li­teter alt efter processer og appli­ka­tioner i hospitals-​og labo­ra­to­ri­e­bran­chen. Det kan eksem­pelvis være til opera­tions­stuer, labo­ra­to­rier, dialy­se­af­de­linger, steril­sta­tioner, tera­pipools, køkkener, vaske­rier og mange flere. BWT har i flere årtier plan­lagt, udviklet og instal­leret vand­be­hand­lings­sy­stemer til hospi­taler, hvilket gælder alt fra avan­ce­rede stan­dardsy­stemer til særdeles komplekse skræd­der­syede løsninger.

Vi arbejder paral­lelt med kunden fra første vand­a­na­lyse, gennem hele plan­læg­nings­fasen og til det færdige vand­be­hand­lings­sy­stem bliver igangsat. Ikke nok med det, tilbyder vi også at drive vand­be­hand­lings­an­lægget med vores døgn­ser­vice, så der altid er sikret sundt og rent vand i perfekt kvalitet. Vi tager altid hensyn til både miljø­mæs­sige, vand­be­spa­rende og økono­miske aspekter i plan­læg­ningen af den opti­male løsningen til det givne behov.Vores løsninger og tekno­lo­gier til hospi­taler og labo­ra­to­rier:

Central og decen­tral vand­fil­tre­ring

Fjer­nelse af jern og mangan samt afsy­ring

Centra­li­seret behand­ling af koldt og varmt brugs­vand

Behand­ling af kedelvand og vand til opvarm­ning

Blød­gø­ring til køkkener og vaske­rier

Rent vand til steril­sta­tioner og autoklaver

Vand til køletårne og lukkede køle­anlæg (aircon­di­tion og luft­be­fugt­ning)

Medi­cinsk damp­pro­duk­tion

Hæmo­di­a­lyse

Labo­ra­to­rier og diag­no­stik

Legio­nel­la­be­kæm­pelse

BWT bestaqua 14 ROC Lab – Anlægget til labo­ra­to­rier og mindre forsøgslo­kaler

Med en ekstrem høj kapa­citet, kan det højty­dende anlæg levere bakte­ri­e­frit og demi­ne­ra­li­seret vand til flere prøve-​​ ​​​​og forsøgs­sta­tioner.

Fordele og egen­skaber:

  • Smartp­ho­ne­sty­ring giver over­blik og mulighed for indstil­ling af flow, tempe­ratur og drift
  • Leverer vand til alle autoklaver og flaske­vands­sy­stemer
  • Minimal vedli­ge­hol­delse og særdeles lave driftsom­kost­ninger samlet i en kompakt konstruktion

Filtre­ringen består af 3 trin: omvendt osmo­se­, demi­ne­ra­li­se­ring og et UF-​filter. Processen efter­lader vandet bakte­ri­e­frit med en lav lednings­evne. ROC Lab er forud­sæt­ningen for en tilfreds­stil­lende analyse af prøve­tag­ninger.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC Lab
BWT-Bestaqua-14-ROC-Lab_baggrund-produktnyhed

Kontakt og Service

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land