Vand til produktion af grøn brint

Rent vand er den vigtigste ingrediens til produktionen af grøn brint
beholdere med grøn brint beholdere med grøn brint

Vand til brintproduktion

Brint bliver stadig vigti­gere for en vedva­rende og bære­dygtig ener­gi­for­sy­ning. Dens anven­delse er særlig nyttig i områder, hvor der i øjeblikket ikke er andre brug­bare alter­na­tiver til fossile brænd­stoffer. Brint er dog kun et godt alter­nativ, hvis det produ­ceres bære­dyg­tigt.

Ultra rent vand er en nøgle­kom­po­nent til frem­stil­ling af brint af høj kvalitet. Vi produ­cerer procesvands­anlæg til grøn brint­pro­duk­tion, der sikrer bære­dyg­tighed.

Produk­tion af ultra rent vand
Der er forskel­lige processer til frem­stil­ling af brint. Nogle bruger kulbrinter, andre biomasse, men den mest miljø­ven­lige proces er elek­tro­lyse (spalt­ning af vand til brint og ilt) ved hjælp af vedva­rende, ren energi.

Vand som råstof til frem­stil­ling af grøn brint skal først bear­bejdes kvali­ta­tivt og bringes i en ultraren form.

Her spiller vand­kva­li­teten en vigtig rolle. Kvali­teten af grund- eller over­fla­de­vand samt vandets kilde kan give forskel­lige mine­ral­stof­kon­cen­tra­tioner. Disse mine­raler - dvs. salte - skal fjernes fra vandet til elek­tro­ly­se­pro­cessen i indi­vi­duelt tilpas­sede demi­ne­ra­li­se­rings­sy­stemer til ultra­rent vand.

Dette er nødven­digt for at undgå salt­af­lej­ringer på membraner og elek­tro­derne i elek­tro­ly­se­an­lægget. Produk­tion af rent vand til brint kræver et komplet vand­be­hand­lings­anlæg bestå­ende af nøje udvalgte kombi­na­tioner af egnede processer. Disse vælges og kombi­neres indi­vi­duelt afhæn­gigt af processen og vand­mæng­de­behov.

Vandbehandling af grøn brint
Vandbehandling af grøn brint

BWT anlæg til brint­pro­duk­tion

Den modu­lære kombi­na­tion af anlæg og vores stan­dard ­sty­resy­stem muliggør produk­tionen af bære­dygtig og økono­misk produ­ceret brint.

Den ideelle kombi­na­tion af anlæg til brintproduktion:

  • BWT blød­gø­rings­anlæg
  • BWT omvendt osmo­se­anlæg
  • BWT elek­tro­deions­i­e­rings­anlæg (EDI)
  • BWT cirku­la­tions­sy­stem med inte­greret ionbytter (Mixed-​bed)
  • BWT system­sty­ring

Stan­dard ydeevne:

  • Produk­tion af føde­vand­skva­litet med en lednings­evne på <5 μS/cm til <0,1 μS/cm
  • Stan­dar­dy­delser fra 200 til 50.000 l/t

Vi plan­lægger din instal­la­tion

Mulige anven­del­ses­om­råder for brint

Brint kan over­tage mange fossile brænd­stof­fers (ener­gikil­ders) opgaver i frem­tiden. Store bilpro­du­center har allerede opdaget poten­ti­alet i brænd­sels­cel­le­tek­no­logi, og der er nu talrige brint­biler, last­biler og busser på vores veje. 

Anven­delse af innovativ brænd­sels­cel­le­tek­no­logi er på ingen måde kun begrænset til trans­port­sek­toren: Brænd­sels­cel­lerne kan også bruges til for eksempel at forsyne boliger med el og varme. 

Grøn brint er en af de bedste løsninger, når det kommer til bære­dyg­tigt at redu­cere vores CO2-​udledning.

Brints rolle
Brints rolle

Brænd­sels­cel­lens funk­tion

I en brændselscelle dannes elektrisk energi og varme gennem en kemisk proces. Brint og oxygen, adskilt af en gasuigennemtrængelig membran, kombineres og danner vand.

BWT's datterselskab Fumatech, leverer membranen, hjertet i denne teknologi. Ved at undgå unødvendige trin sikrer vi, at brændselscellen er meget effektiv.

Den største fordel ved denne teknologi er, at den bruger en let tilgængelig ressource: vand!
Brændselscelle elektrolyse
Brændselscelle elektrolyse

Få et gratis tilbud på vandbehandling til grøn brint

 

BWT leverer og idrift­sætter al din vand­be­hand­ling til brint­pro­duk­tion. Få et gratis tilbud og start din rejse mod en mere bære­dygtig fremtid.

Visit your local website

Stay on this website