Et projekt fra AQUA Pearls For You og Planet Blue Foundation*

Lad os ændre verden

Vand tilgængeligt for alle.
Læs mere
b.water blue b.water blue

Et projekt af AQUA Pearls For You and Planet Blue Foundation*

Vi kan ændre verden sammen - dråbe for dråbe. Du kan blive en del af projektet!
Læs mere
b.water blue b.water blue

BÆRE­DYG­TIGE VAND­SY­STEMER

Enhver donation gør en forskel.

Støt b.water­MIS­SION, et projekt fra AQUA Pearls For You and Planet Blue Foun­da­tion*. Med dette projekt har vi sat os som mål, at bygge vand­brønde i Gambia og Tanzania og derved sikre indbyg­gerne adgang til rent drik­ke­vand.

Med b.water­MIS­SION er grund­laget for en bære­dygtig og påli­delig imple­men­te­ring alle­rede sat. Nu er det vores fælles opgave at bygge så mange vand­haner som muligt.

Bæredygtige vandsystemer

Med enhver dona­tion kan du gøre en forskel.

Vores mål:

At skabe opmærk­somhed om at vand - vores livse­liksir – har VÆRDI!

Sikre bære­dygtig drift via online over­våg­ning og vedli­ge­hol­delse på stedet:

 • Opfø­relse af flere tusinde vand­haner i de næste par år
 • Adgang til sikkert og rent drik­ke­vand
 • Sikrer, at ingen behøver at gå længere end 150 m til det nærmeste tappe­sted
broadway engineering broadway engineering
“Tidli­gere var vand­hanen kun åben fra kl. 9-12 og om aftenen også fra kl. 17-18. Det var helt ærligt besvær­ligt for os. Det er så perfekt nu, fordi når som helst du har brug for vand, så kan du få det – også midt om natten.”
Asanatou Mballow, Female Villager, Jarreng

Sådan fungerer det

B.waterMISSION-hanen er en intelligent vandhane, der sikrer, at driften bliver teknisk overvåget. Al indkomst kan spores, tjekkes og derved bruges af private organisationer eller myndigheder for at kunne betale for den løbende vedligeholdelse af vandsystemerne.
BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Hvorfor b.waterMISSION?

Med enhver dona­tion kan du gøre en forskel.

b.waterMISSION er et projekt, der leverer bæredygtig adgang til vand i Afrika.

Fordele ved rent vand:

 • Gene­relt forbedret sundhed i sårbare samfund.
 • Reduk­tion af antallet af piger, der ikke deltager i uddan­nelse pga. deres rolle som dem, der henter vand.
 • Reduk­tion af døde­lige vand­bårne sygdomme.

Fordele ved et bære­dyg­tigt vand­sy­stem:

 • Mindre vand­spild og tilgæn­ge­lighed hele døgnet.
 • Redu­ceret tid og reduk­tion af den afstand, det i øjeblikket er nødven­digt at gå, til fjer­nt­lig­gende vand­kilder og køer.
 • Øget økonomi gennem opret­telse af et vand­marked.

Betaling via mobil og NFC-teknologi

Vandforbrugere kan købe b.waterMISSION-kreditter via mobil betaling, der herefter gemmes i b.waterMISSION-tagget. Gennem forudbetalte fjernbetalinger kan offentlige organisationer, lokale samt donorer fra hele verden. b.waterMISSION-teknologien fungerer endda i landdistrikter med dårlige dataforbindelser fordi der anvendes mobilforbindelser med super lav båndbredde. I fjerntliggende områder gør NFC-teknologien det muligt for forbrugerne at indlæse kreditten direkte på taggen og dermed tappe vand fra hanen.
broadway engineering

b.waterMISSION vandhaner

IoT (Internet of Things) og NFC-teknologi gør det muligt at gemme b.waterMISSION-kredit på b.waterMISSION-taggen. Den anvendte vandmængde trækkes fra som kredit på taggen. Ved at scanne taggen på springvandet kommer vandet ud af vandhanen. Indtægterne garanterer en bæredygtig drift og vedligeholdelse af vandhanerne. Alle data vedrørende vandforbrug og vandhanernes status overvåges ved direkte sporing af hele vandhanesystemet.

broadway engineering

Onli­ne da­ta­over­våg­ning og stati­stikker

B.waterMISSION-vandhanerne kommunikerer direkte med en cloud-baseret analysesoftware, som kontinuerligt leverer opdateret data om vandsystemet. Softwaren registrerer alle transaktioner i en central database for transparant rapportering. På grund af denne tekniske fjernovervågning kan drifts- og ydeevneproblemer for hvert enkelt tryk identificeres hurtigt. Lave vandstrømningshastigheder og funktionsfejl registreres og gør det muligt for drifts- og vedligeholdelsesholdet at handle hurtigt.
broadway engineering

Bliv b.waterMISSION-​partner NU!

Sammen kan vi gøre forskellen og dråbe for dråbe ændre verden.

Donér til AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Donér til:

IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Byg en b.waterMISSION-hane med med BWT:

 • 3.500 € finansieret af dig

 • 3.500 € finansieret af BWT

 • BWT garanterer midler til hver b.waterMISSION-hane (inkl. forhåndsfinansiering)

Donér vand til de lokale:

 • For 5 € pr. år kan én afrikaner forsynes med sikkert og rent drikkevand

broadway engineering broadway engineering

Som donator har du mulig­heden for at:

 • personlig navn­giv­ning på b.waterMISSION-​​hanen.
 • Tilgå et data­kon­trol­panel i realtid til regi­stre­ring af vand­for­brug og bære­dyg­tig­heds­in­dekser.

Om AQUA Pearls Foun­da­tion*

*AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
En privat velgø­rende, nonpro­fi­tor­ga­ni­sa­tion fra BWT.

AQUA Pearls For You and Planet Blue Foun­da­tion* under­støtter b.waterMISSION-projektet, der leverer bære­dyg­tige vand­sy­stemer i Afrika.

Fakta

 • Etableret i december 2016 af BWT i overensstemmelse med bestemmelserne i the Austrian Private Foundation Act 
 • Årligt: Audit og bekræftelse via Audit-rapport

Fondens formål:

 • Forbed­ring af adgangen til rent drik­ke­vand i hele verden
 • Bekæm­pelse af fattigdom, specielt manglen på rent drik­ke­vand
 • Fremme bære­dyg­tighed, specielt den økono­miske brug af vandres­sourcer
 • Beskytte miljøet, især vandets kredsløb og truede dyrearter

Hvorfor donere til AQUA Pearls Foun­da­tion*?

 • 100 % af alle dona­tioner inve­steres i projek­terne
 • Ingen admi­ni­stra­tive udgifter
 • Dona­tio­nerne til AQUA Pearls Foun­da­tion* er skat­te­fradrags­be­ret­ti­gede i Østrig
BWT Distance Award
BWT Distance Award

Meter efter meter - dråbe efter dråbe - lad os sammen ændre verden!

Som en del af BWT Distance Award bliver alle meter, der springes i den aktu­elle sæsons indi­vi­du­elle skihop­kon­kur­rencer optalt. Der bliver bygget 1 b.waterMISSION-hane for hver 18.000 meter, der springes.

Kubacki Kubacki

Visit your local website

Stay on this website