Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Afkalkning, rensning, service og afsyring

Kontakt os for rådgivning

Afkalkning, rensning, service og afsyring

BWT er eksperter i beholderrens, elektrolyseservice og veksler afsyring

  • Bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse
  • BWT står for eftersyn og vedli­ge­hol­delse af elek­tro­lyse
  • Vand­prøver og rapport efter endt servi­ce­besøg
  • Rens­ning og tømning af varmtvands­be­holder
  • Slip for ufor­ud­sete udgifter - alle reser­ve­dele er inklu­deret

Afkal­k­ning
Denne proces indbe­fatter at varme­le­gemer bliver renset og højtryks­p­ulet manuelt* og behol­der­væg­gene skrabes rene.

Rens­ning
Dernæst renses og tømmes behol­deren for slam og kalk.

Service
Elek­troder og reser­ve­dele i beholder udskiftes efter behov. Der fore­tages en hygiej­nisk desin­fek­tion af beholder for at bekæmpe bakte­rier og legio­nella inden anlægget sættes i drift igen af BWT. Vi sørger natur­ligvis for at rydde op efter endt arbejde, herunder fjer­nelse af slam og kalk.

Afsy­ring
BWT tilbyder afsy­ring af varme­spiraler og brugs­vands­veks­lere. BWT benytter højty­dende pumper og udfører syre­prøver 1 gang i timen. Central­var­me­veks­lere afsyres først efter alka­lisk udkog, da dette sikrer at even­tu­elle fedtlag fjernes inden afsy­ringen påbe­gyndes.

*Såfremt at behol­deren er en åben beholder

Total­dæk­kende servi­ce­af­tale 

Opnå bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse

Service

BWT Historier

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country