Afkalkning, rensning, service og afsyring

Rensning af beholder Rensning af beholder

Afkalkning, rensning, service og afsyring

BWT er eksperter i beholderrens, elektrolyseservice og veksler afsyring

  • Bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse
  • BWT står for eftersyn og vedli­ge­hol­delse af elek­tro­lyse
  • Vand­prøver og rapport efter endt servi­ce­besøg
  • Rens­ning og tømning af varmtvands­be­holder
  • Slip for ufor­ud­sete udgifter - alle reser­ve­dele er inklu­deret

Afkal­k­ning
Denne proces indbe­fatter at varme­le­gemer bliver renset og højtryks­p­ulet manuelt* og behol­der­væg­gene skrabes rene.

Rens­ning
Dernæst renses og tømmes behol­deren for slam og kalk.

Service
Elek­troder og reser­ve­dele i beholder udskiftes efter behov. Der fore­tages en hygiej­nisk desin­fek­tion af beholder for at bekæmpe bakte­rier og legio­nella inden anlægget sættes i drift igen af BWT. Vi sørger natur­ligvis for at rydde op efter endt arbejde, herunder fjer­nelse af slam og kalk.

Afsy­ring
BWT tilbyder afsy­ring af varme­spiraler og brugs­vands­veks­lere. BWT benytter højty­dende pumper og udfører syre­prøver 1 gang i timen. Central­var­me­veks­lere afsyres først efter alka­lisk udkog, da dette sikrer at even­tu­elle fedtlag fjernes inden afsy­ringen påbe­gyndes.

*Såfremt at behol­deren er en åben beholder

Rensning af beholder
Rensning af beholder

Total­dæk­kende servi­ce­af­tale 

Opnå bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse

Få et gratis tilbud på en total­dæk­kende servi­ce­af­tale

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website