Legionellabekæmpelse

Bekæmpelse af legionella i varmt brugsvand

Skab et trygt og sikkert vandmiljø
dreng med bruser dreng med bruser

Legionellabekæmpelse

Desinfektionsanlæg til varmt brugsvand

Legio­nær­syge, forår­saget af bakte­rien legio­nella, er en alvorlig lunge­be­tæn­delse, som påvirker lever, nyre og nerve­sy­stem. Stres­s­ramte, ældre og personer med dårligt immun­for­svar har højere risiko for at blive smittet (Statens Serum Institut).

Vand­damp er den største smit­tekilde, og man smittes ved inha­le­ring af små vand­dråber/dampe i bruse­badet eller ved arbejde med vand­dampe, der inde­holder legionellabakterier.

Vækst­be­tin­gelser
Legio­nella er bakte­rier, der natur­ligt hører til i våde og fugtige miljøer. Bakte­ri­erne over­lever ved vand­tem­pe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig ikke. De trives godt ved rela­tivt høje tempe­ra­turer fra 30°C til 45°C, og gror derfor i de fleste vandin­stal­la­tioner, hvor disse tempe­ra­tur­for­hold findes. Legio­nella trives bedst i rørkon­struk­tioner, hvor der fore­kommer blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand.

Sådan bekæmper du legionella
For at gøre vandet fri for legionella, er første skridt en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig.

Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skaber du et trygt og sikkert vand­miljø, da det bekæmper legio­nella og andre bakte­rier i dit varme brugs­vand. Anlægget er udviklet til syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem, skoler m.fl.

BWT Safeshower

Sikkert vand­miljø UDEN FARLIG KEMI

BWT Safeshower anlæg

Bekæmper legionella og andre bakterier

Effektiv bekæmpelse af legionella og andre bakterier i det varme brugsvand, samt biofilm der dannes i dit rørsystem

Ingen farlig kemi

Anlægget benytter kun salt, vand og strøm for at fungere. Det giver dig en tryg håndtering af anlægget.

Sikker sænkning af fremløbstemperatur

Undgå legionella-dannelse ved for lave varmtvandstemperaturer.

Lavt vedligehold

Nem at installere og behøver kun et minimum af løbende vedligeholdelse
BWT Safeshower-​anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

Vallensbæk skole tog kampen op mod legio­nella

vallensbaek-skole-bwt
vallensbaek-skole-bwt
Vallensbæk Skole, har installeret BWT Safeshower.

Nemt i gang – muligt at leje anlæg på månedsbasis

BWT tilbyder leje af desin­fek­tions­anlæg til legio­nel­la­be­kæm­pelse på måneds­basis. Leje­an­lægget vil indgå i ejen­dommen på normalvis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

  • Kom i gang uden større inve­ste­ring
  • Ingen over­ra­skelser med fast månedlig leje via PBS
  • Ændres behovet, er opgra­de­ring af anlægget altid muligt
  • Inkl. servi­ce­af­tale

Alt er inklu­sive i lejen!

  • Leve­ring, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
  • Forbrugs­stoffer til anlægget
  • Tid, kørsel og reser­ve­dele
  • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)
Udforsk lejemulighederne her
service

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med en serviceaftale til dit BWT Safeshower får du 24 timers overvågning af dit anlæg.

Få hjælp af en BWT konsu­lent

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning til dig og din bygning!

Sådan gør BWT vand en forskel

Visit your local website

Stay on this website