Ejendomme og institutioner

Bekæmp legionella med BWT Safeshower anlæg

Kontakt os for rådgivning

Bekæmpelse af legionella

Fjern legio­nella fra vandet

Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skabes der et trygt og sikkert vand­miljø, da det bekæmper legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand. Anlægget er udviklet til syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem, skoler m.fl.

Der kan være legio­nella bakte­rier til stede i drik­ke­vand. Bakte­ri­erne over­lever ved vand­tem­pe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere tempe­ra­turer formerer legio­nella sig i vandet. Vand­damp er den største smit­tekilde, og man smittes ved inha­le­ring af små vand­dråber/dampe i bruse­badet eller ved arbejde med vand­dampe, der inde­holder legionella-bakterier.

Vækst­be­tin­gelser
Det varme brugs­vand er særligt udsat for legionella-bakterier samt rørkon­struk­tioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand.

Undgå legionella i varmt brugsvand med et safeshower fra BWT
safeshower-bwt
Vanddamp er den største kilde til smitte. Man smittes ved inhalering af dampe i brusebadet der indeholder legionella bakterier.

BWT Safes­hower

BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

BWT Safeshower BWT Safeshower
vallensbaek-skole-bwt
vallensbaek-skole-bwt
Vallensbæk Skole, har installeret BWT Safeshower. Skoler, svømme-​ og sportshaller, større boligejendomme, plejehjem, tandklinikker, hospitaler m.fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionella og andre bakterier.

Fakta om legio­nella

Legio­nær­syge, forår­saget af bakte­rien legio­nella, er en alvorlig lunge­be­tæn­delse, som påvirker lever, nyre og nerve­sy­stem.

Døde­lig­heden er 20 % ved tidlig behand­ling og 80 % uden.

Stres­s­ramte, ældre og personer med dårligt immun­for­svar har højere risiko for at blive smittet med legio­nella.

 

Kilde: Statens Serum Institut

Undgå legionella i varmt brugsvand med et safeshower fra BWT

Her trives legionella

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30°C til 45°C, og gror derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold findes. Legionella trives bedst i rørkonstruktioner, hvor der forekommer blinde ender eller steder med stillestående vand.

Nemt i gang – muligt at leje anlæg på månedsbasis

BWT tilbyder leje af desin­fek­tions­anlæg til legio­nel­la­be­kæm­pelse på måneds­basis. Leje­an­lægget vil indgå i ejen­dommen på normalvis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

  • Kom i gang uden større inve­ste­ring
  • Ingen over­ra­skelser med fast månedlig leje via PBS
  • Ændres behovet, er opgra­de­ring af anlægget altid muligt
  • Inkl. servi­ce­af­tale

Alt er inklu­sive i lejen!

  • Leve­ring, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
  • Forbrugs­stoffer til anlægget
  • Tid, kørsel og reser­ve­dele
  • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)
Læs mere om leje
service

Sådan bliver vandet fri for legionella

For at gøre vandet fri for legionella, er første skridt en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT Safeshower anlæg. Anlægget installeres normalt foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Ingen brug af farlig kemi

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på hospitaler samt sygehuse, svømme- og sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Landsdækkende service

Vi udgør branchens største serviceorganisation med mere end 60 dygtige og erfarne serviceteknikere fordelt over hele Danmark. Vores serviceteknikere har et højt fagligt niveau og uddannes løbende.
BWT erhverv skoler BWT erhverv

Få hjælp af en BWT konsulent

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning til dig og din bygning!

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website