Skab et trygt og sikkert vandmiljø

Legionellabekæmpelse i varmt brugsvand
dreng med bruser dreng med bruser

Komplet Legio­nel­la­be­kæm­pelse

Legio­nær­syge, forår­saget af bakte­rien legio­nella, er en alvorlig lunge­be­tæn­delse. Stres­s­ramte, ældre og personer med dårligt immun­for­svar har højere risiko for at blive smittet (Statens Serum Institut).

Aero­soler er den største smit­tekilde, og man smittes typisk ved inha­le­ring af små vand­dråber/dampe i bruse­badet.

Sådan bekæmper du legio­nella
For at gøre vandet fri for legio­nella, er første skridt en analyse af dit varme brugs­vand samt en gennemgang af din bygning. Her vil du i dialog med en konsu­lent fra BWT få klar­lagt de bedste løsninger for dig.

Stop ulykken
Er uheldet ude tilbyder vi akutte løsninger, som filtre og et grun­digt rens af dit varmtvands­sy­stem der slår bakte­rien ihjel. Imens kan du plan­lægge en lang­tids­holdbar løsning sammen med vores eksperter.

Vedva­rende beskyt­telse
Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg får du vedva­rende beskyt­telse og genskaber et trygt vand­miljø. Anlægget er udviklet til bygninger som syge­huse, svøm­me­haller, hoteller, bolig­komplekser, skoler og pleje­hjem.

Vallensbæk skole tog kampen op mod legio­nella

vallensbaek-skole-bwt
vallensbaek-skole-bwt
Vallensbæk Skole, har installeret BWT Safeshower.

trygheden tilbage - uden farlig kemi

Skab et trygt vand­miljø med BWT Safes­hower, som tilbyder vedva­rende beskyt­telse mod legio­nella.

  • Sikkerhed for både bygnin­gens brugere og drifts­per­so­nale
  • Designet til at passe ind i eksi­ste­rende vandin­stal­la­tioner
  • Udviklet til steder som syge­huse, svøm­me­haller, pleje­hjem, og bolig­komplekser m.fl.
Få vedvarende beskyttelse
BWT Safeshower M

Sådan undgår du legionella i badevandet

Hvilken tempe­ratur skal dit varme vand være for at undgå legio­nella? og hvordan smitter bakterien egentlig?

Læs artiklen og bliv klogere på hvad du kan gøre for at undgå legionella.

Denne temperatur dræber legionella
dampende bruser

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med en servi­ce­af­tale får du 24 timers over­våg­ning af dit anlæg.

Få hjælp af en BWT konsu­lent

Vi hjælper dig med at blive legio­nella kvit og finde en sikker løsning til din bygning!

Ofte stil­lede spørgsmål om legio­nel­la­be­kæm­pelse

Hvorfor vokser der legionella i varmt brugsvand?

Legio­nella­bak­te­rier hører natur­ligt til i våde og fugtige miljøer. De trives godt i tempe­ra­turer fra 20°C til 50°C, og gror derfor i de fleste vandin­stal­la­tioner, hvor disse ­for­hold findes.

 

Der er høj risiko for vækst i rørkon­struk­tioner, hvor der fore­kommer blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand. Forekomsten af legionella kan derfor skyldes en kombination af varmtvandssystemets design, men også den daglige brug af det varme vand.

 

BWT anbefaler derfor en grundig risikovurdering for at gennemse dit varmtvandssystem og bygningens forbrugsmønstre. Herefter kan evt. foranstaltninger planlægges og implementeres så du helt slipper for legionella i fremtiden.

Hvor varmt skal mit brugs­vand være for at undgå legio­nella?

Legio­nel­la­bak­te­rier kan over­leve ved tempe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig ved tempe­ra­turer mellem 20 og 50 °C.

Hvis du derfor vil undgå legio­nella i dit varme brugs­vand, skal vandet være mindst 50 °C varmt. Jo højere tempe­ratur end 50 °C, jo hurti­gere dør bakte­rien.

Tempe­ra­tur­gym­na­stik
En velkendt metode til at slå bakte­rien ihjel er 'tempe­ra­tur­gym­na­stik' hvor du midler­ti­digt skruer op for det varme vand til over 50 °C.

Vær dog opmærksom på, at dette både kan være en dyr affære ener­gi­mæs­sigt og at der kan være skold­nings­fare forbundet med temperaturgymnastik. Desuden er det kun en midler­tidig løsning, da varmtvands­sy­ste­mets rørde­sign kan være med til at bakte­rien vender tilbage igen.

BWT har derfor designet en perma­nent løsning (BWT Safes­hower) der helt uden kemi bekæmper legio­nella i dit varmtvands­sy­stem.

Hvordan tester jeg mit vand for legionella?

BWT tilbyder en kviktest af dit varme vand. Denne kan tilbydes på stedet så du hurtigt kan få en indikation af problemets omfang.

Hvordan fore­bygger man legio­nella i varmt brugs­vand?

Fore­byg­gelse mod legio­nella kræver en kombi­na­tion af tiltag, herunder korrekt design og vedli­ge­hol­delse af dit varmtvand­sy­stem, regel­mæssig test­ning og risi­ko­vur­de­ring, samt speci­fikke kontrol­for­an­stalt­ninger såsom tempe­ra­tursty­ring og desin­fek­tion.

Hvis du helt vil undgå legio­nella så kan du instal­lere et BWT Safes­hower anlæg som en permanent løsning på problemet.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.
Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website