Bekæmpelse af legionella i varmt brugsvand

Skab et trygt og sikkert vandmiljø
dreng med bruser dreng med bruser

Legio­nel­la­be­kæm­pelse

Legio­nær­syge, forår­saget af bakte­rien legio­nella, er en alvorlig lunge­be­tæn­delse, som påvirker lever, nyre og nerve­sy­stem. Stres­s­ramte, ældre og personer med dårligt immun­for­svar har højere risiko for at blive smittet (Statens Serum Institut).

Vand­damp er den største smit­tekilde, og man smittes ved inha­le­ring af små vand­dråber/dampe i bruse­badet eller ved arbejde med vand­dampe, der inde­holder legio­nel­la­bak­te­rier.

Vækst­be­tin­gelser
Legio­nella er bakte­rier, der natur­ligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt i tempe­ra­turer fra 20°C til 50°C, og gror derfor i de fleste vandin­stal­la­tioner, hvor disse ­for­hold findes. Der er høj risiko for vækst i rørkon­struk­tioner, hvor der fore­kommer blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand.

Sådan bekæmper du legio­nella
For at gøre vandet fri for legio­nella, er første skridt en analyse af vand­kva­li­teten, som udføres ved at sende en vand­prøve ind til et akkre­di­teret labo­ra­torie. Hvis legio­nella konsta­teres i vandet, kan du i dialog med en konsu­lent fra BWT få klar­lagt den bedste løsning for dig.

Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skaber du et trygt og sikkert vand­miljø, da det bekæmper legio­nella i varmt brugs­vand. Anlægget er udviklet til syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem, skoler m.fl.

BWT Safes­hower

Sikkert vand­miljø UDEN FARLIG KEMI

BWT Safeshower anlæg

Bekæmper legionella og andre bakterier

Effektiv bekæmpelse af legionella og andre bakterier i det varme brugsvand, samt biofilm der dannes i dit rørsystem

Ingen farlig kemi

Anlægget benytter kun salt, vand og strøm for at fungere. Det giver dig en tryg håndtering af anlægget.

Sikker sænkning af fremløbstemperatur

Undgå legionella-dannelse ved for lave varmtvandstemperaturer.

Lavt vedligehold

Nem at installere og behøver kun et minimum af løbende vedligeholdelse
BWT Safeshower-​anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

Vallensbæk skole tog kampen op mod legio­nella

vallensbaek-skole-bwt
vallensbaek-skole-bwt
Vallensbæk Skole, har installeret BWT Safeshower.

Nemt i gang – leje af desin­fek­tions­anlæg på måneds­basis

Lej et BWT Safeshower

BWT tilbyder leje af desin­fek­tions­anlæg til legio­nel­la­be­kæm­pelse på måneds­basis. Leje­an­lægget vil indgå i ejen­dommen på normalvis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

  • Kom i gang uden større inve­ste­ring
  • Ingen over­ra­skelser med fast månedlig leje via PBS
  • Ændres behovet, er opgra­de­ring af anlægget altid muligt
  • Inkl. servi­ce­af­tale

Alt er inklu­sive i lejen!

  • Leve­ring, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
  • Forbrugs­stoffer til anlægget
  • Tid, kørsel og reser­ve­dele
  • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)
Udforsk lejemulighederne her
service

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med en serviceaftale til dit BWT Safeshower får du 24 timers overvågning af dit anlæg.

Få hjælp af en BWT konsu­lent

Vi hjælper dig med at blive legio­nella kvit og finde den bedste løsning til din bygning!

Sådan gør BWT vand en forskel

Ofte stillede spørgsmål om legionellabekæmpelse

Hvor varmt skal mit brugs­vand være for at undgå legio­nella?

Legio­nel­la­bak­te­rier kan over­leve ved tempe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig ved tempe­ra­turer mellem 20 og 50 °C.

Hvis du derfor vil undgå legio­nella i dit varme brugs­vand, skal vandet være mindst 50 °C varmt. Jo højere tempe­ratur end 50 °C, jo hurti­gere dør bakte­rien.

Tempe­ra­tur­gym­na­stik
En velkendt metode til at slå bakte­rien ihjel er 'tempe­ra­tur­gym­na­stik' hvor du midler­ti­digt skruer op for det varme vand til over 50 °C.

Vær dog opmærksom på, at dette både kan være en dyr affære ener­gi­mæs­sigt og at der kan være skold­nings­fare forbundet med temperaturgymnastik. Desuden er det kun en midler­tidig løsning, da varmtvands­sy­ste­mets rørde­sign kan være med til at bakte­rien vender tilbage igen.

BWT har derfor designet en perma­nent løsning (BWT Safes­hower) der helt uden kemi bekæmper legio­nella i dit varmtvands­sy­stem.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.
Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website