Få testet dit vand for legionella

Laboratorieassistent undersøger for legionella Laboratorieassistent undersøger for legionella

Legio­nella test og fore­byg­gelse

Få en GRATIS test af dit varme brugs­vand og bliv bekendt med risikoen for legionella i din bygning

Legio­nella i varmt brugs­vand er en skjult risiko i mange bygninger. Det gælder for større bolig­kom­plekser såvel som offent­lige insti­tu­tioner, sports­haller og skoler. At kende risi­koen for legio­nella er alfa omega for at sikre en sikker vand­for­sy­ning.

Med den rette viden og tilgang kan legio­nel­la­bak­te­rier bekæmpes effek­tivt. Dette sikrer tryghed for alle brugere af din bygning.

Få testet dit vand for legio­nella
Er du inter­es­seret i at under­søge vand­kva­li­teten i din ejendom? BWT tilbyder en GRATIS kvik­test af dit varme vand direkte på stedet, så du hurtigt kan få klarhed.

Legio­nella fore­byg­gelse
Faktorer som forkert dimen­sio­ne­rede varmtvands­be­hol­dere eller rørsy­stemer med blinde ender kan øge risi­koen for legio­nella. Vi kan hjælpe dig med en detal­jeret gennem­gang af dit varmtvands­sy­stem, så du kan træffe de rigtige beslut­ninger for at sikre dit vand­miljø.

Er uheldet ude?
Skulle det ske, at der findes legio­nella, tilbyder vi både akutte og lang­va­rige løsninger, som effek­tivt genop­retter tryg­heden i din bygning.

Er testen positiv? - så er hjælpen nær!

Vi har både akutte og langvarige løsninger mod legio­nella der giver dig tryg­heden tilbage

Med ekspert­hjælp fra BWT kan du effek­tivt fore­bygge legio­nella

Få indsigt i vækst­mu­lig­he­derne for legio­nella og tag de rigtige foran­stalt­ninger mod bakte­rien. Vi hjælper dig med en gennemgang af din bygning.

Den første linje af forsvar er en grundig gennem­gang af dit varmtvands­sy­stem i forhold til offent­lige anbe­fa­linger.

BWT hjælper dig med:

  • Står for løbende legio­nella test
  • Kontrol af vand­tem­pe­ra­turer
  • En evalu­e­ring af varmtvands­sy­ste­mets rørkon­struk­tion
  • Mulig­heder for opti­me­ring af drift og vedli­ge­hol­delse
Få en bwt serviceaftale til dit bwt anlæg
Få en bwt serviceaftale til dit bwt anlæg

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vandproducent i Danmark egen produktion, kundesupport, og serviceorganisation med over 60 erfarne teknikere.

Med en serviceaftale får du 24 timers overvågning af dit anlæg.

Få en GRATIS test og gennem­gang af din bygning

At vælge den rette partner til at hånd­tere legio­nella giver ro i maven.
​BWT tilbyder alt fra løbende test til imple­men­te­ring af tiltag og gode råd om legio­nella.

Spørgsmål og svar om legionella test

Hvor ofte bør en legio­nella test udføres?

Hvor ofte du skal teste for legionella varierer efter brug af varmtvandsanlægget samt tidligere testresultater. Generelt anbefales det at teste mindst én gang om året, men hyppigere tests kan være nødvendige i højrisiko miljøer.

Hvordan tester jeg mit vand for legionella?

BWT tilbyder en kviktest af dit varme vand. Denne kan tilbydes på stedet så du hurtigt kan få en indikation af problemets omfang.

Hvad sker der hvis der findes legio­nella?

Hvis en test viser tilstedeværelsen af legionellabakterier, skal der med det samme tages skridt til at reducere bakterieniveauet til sikre værdier. Dette kan omfatte rensning af varmtvandsbeholder, chockdesinfektion og tiltag som installation af legionella filter.

Ønsker du vedvarende beskyttelse imod legionella tilbyder vi desinfektionsanlægget BWT Safeshower, som holder legionella nede uden farlig kemi.

Hvordan fore­bygger man legio­nella i varmt brugs­vand?

Fore­byg­gelse mod legio­nella kræver en kombi­na­tion af tiltag, herunder korrekt design og vedli­ge­hol­delse af dit varmtvand­sy­stem, regel­mæssig test­ning og risi­ko­vur­de­ring, samt speci­fikke kontrol­for­an­stalt­ninger såsom tempe­ra­tursty­ring og desin­fek­tion.

Hvis du helt vil undgå legio­nella så kan du instal­lere et BWT Safes­hower anlæg som en permanent løsning på problemet.

Weitere laden

Visit your local website

Stay on this website