Blødgøring af vand i større ejendomme og institutioner giver lavere drifts-og energiomkostninger. Med kalkfrit BWT vand opnår man markante besparelser og fordele

Blødgøring i større ejendomme

 
Bliv kontaktet med priser og information
Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_ Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_

Blød­gø­ring i større ejen­domme

BWT vand

Blød­gø­ring af vand til ejen­domme og insti­tu­tioner har mange fordele

Opnå store bespa­relser med kalkfrit vand. Når der ikke sætter sig kalk i varme­sy­stemet og øvrige instal­la­tioner, vil der være mange fordele at hente. Blød­gø­ring af vand giver en øget levetid på alle instal­la­tioner og hårde hvide­varer, færre bebo­er­hen­ven­delser, lavere driftsom­kost­ninger og et markant lavere ener­gi­for­brug. Problemer og forstyr­relser med kalk og kalkslam bliver kun større efter­hånden, og selv dine helt nye instal­la­tioner vil bære præg af de genstri­dige aflej­ringer efter en kort periode.

Fordele ved kalkfrit vand

 • Ingen kalk­af­lej­ringer i varmtvands­be­hol­deren og varme­sy­stemet
 • Ingen kalk­af­lej­ringer ved alle tappe­steder i bade­væ­relser og køkkener hos bebo­erne
 • Færre bebo­er­hen­ven­delser om repa­ra­tioner på grund af kalk
 • Ingen stra­f­af­gifter på grundet høj retur­tem­pe­ratur på fjer­ne­var­me­vandet
Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg - BWT blødgøringsanlæg

Fordele ved kalkfrit vand

Sådan bliver vandet kalkfrit

Kalk fra vandet fjernes med et blød­gø­rings­anlæg. Når anlægget er instal­leret, passer det sig selv og kalder kun, når der skal påfyldes salt.

Blød­gø­rings­an­lægget instal­leres bedst lige efter hoved­vand­må­leren, hvor vandet kommer ind i ejen­dommen. Instal­la­tionen kræver, at der findes strøm og et afløb i nærheden af, hvor anlægget skal instal­leres. Et blød­gø­rings­anlæg skal tilsluttes af en auto­ri­seret VVS-​instal­latør. Når vandet løber gennem anlægget, fjernes kalken fra vandet, og der leveres kalkfrit BWT vand til hele ejen­dommen.

Legende let vedli­ge­hol­delse

Når blød­gø­rings­an­lægget ikke kan optage mere kalk, skal det renses og rege­ne­reres. Denne proces begynder auto­ma­tisk og anlægget leverer kalkfrit vand under rege­ne­ra­tionen. Rege­ne­re­ringen sker ved hjælp af en mild salt­op­løs­ning. Det eneste, drifts­per­so­nalet skal gøre, er at tilføre BWT-​salt­tab­letter i salt­be­hol­deren, som placeres ved siden af anlægget

Bloedgoering_Rondomat
Bloedgoering_Rondomat

Blød­gø­rings­anlæg for kalkfrit vand i bebo­el­ses­e­jen­domme

 • Godkendt til drikkevand – kalkfrit BWT vand i hele ejendommen
 • Økonomisk besparelse med mindre vedligehold og bedre effektivitet i ejendommens VVS-installationer
 • Undgå tillægsafgift ved at sænke ejendommens fremløbstemperatur på fjernvarmevandet
 • Minimalt behov for rensning af varmtvandsbeholdere
 • Miljøvenlig med op til 50 % mindre forbrug af vaskepulver, rengøringsmidler og sæbe
Læs mere

Store bespa­relser uden kalk i vandet

Inve­ste­ringen i et blød­gø­rings­anlæg vil være tjent hjem på få år alene på grund af bespa­relsen på varme­reg­ningen. Ejen­dommen vil med tiden også få markant lavere drifts-​ og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter.

 

Energibesparelser

En belægning på kun 1 mm kalk på varmefladerne i varmevekslere, kedler og varmtvandsbeholdere kan øge energiforbruget med op til 10%. Med kalkfrit vand øges energiforbruget ikke unødigt. Derudover giver kalkfrit vand et lavere energiforbrug på cirkulationspumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke længere stopper til med kalk.

Bedre udnyttelse af fjernvarmen

Kalken betyder også, at fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt og dermed gives tillægsafgifter på grund af høj returtemperatur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjernvarmevandet bedre, og man undgår at skulle betale en tillægsafgift.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Kalk i vandet koster dyrt på driften. Kalk forringer levetiden på alle installationer og giver øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Kalk i rør, toiletter, blandingsbatterier og kedler giver merarbejde til ejendommens medarbejdere og skaber problemer for beboerne. Ved at fjerne kalk fra vandet, vil investeringen komme alle parter til gode.

Woman Water Glass
Woman Water Glass
kalk
kalk

 

 

Bor du i lejlighed?

Du kan også få silkeblødt BWT vand, hvis du bor i lejlighed

 

Du kan natur­ligvis også få glæde af kalkfrit BWT vand, selvom du bor i leje-, ejer- eller andels­lej­lighed. Som regel er det dog ikke muligt at få et blød­gø­rings­anlæg til din lejlighed alene. Derfor instal­leres et større centralt blød­gø­rings­anlæg, som leverer kalkfrit vand til lejlig­he­derne i hele komplekset. Det betyder, at det kalkfrie vand er til gavn for alle beboere i ejen­dommen. En essen­tiel fordel ved BWT vand er, at man vil spare penge på varme­bud­gettet. Ener­gi­for­bruget i ejen­dommen bliver nemlig redu­ceret i takt med kalkind­holdet, og dette vil være til gavn for alle ejen­dom­mens beboere.

Fordele ved kalkfrit vand

 • Vand­be­spa­relse grundet færre løbende toiletter og dryp­pende vand­haner
 • Ingen dyre repa­ra­tioner af cisterner, toiletter og blan­dings­bat­te­rier
 • Lavere ener­gi­for­brug og ingen tillægs­af­gift
 • Mindre tryktab og pumpe­e­nergi
 • Mindre slid på pumper og ventiler – alle instal­la­tio­nerne får længere levetid
 • Lavere servi­ceud­gift i varme­cen­tralen og færre behol­der­rens­ninger
 • Ingen brug af kemi­ka­lier til afsy­ring af brugs­vands­veks­lerne
 • Unødige repa­ra­tioner af f.eks. vaske­ma­skiner undgås
 • Dose­ringen af vaske­pulver og skyl­le­middel kan halveres
Bliv kontaktet med rådgivning og priser
Frau in Dusche-neu

Tilfredse beboere får en nemmere hverdag

Den meste kontante fordel er, at man kommer til at spare en masse penge på varme­bud­gettet. Ener­gi­for­bruget i ejen­dommen vil falde, og det kommer alle beboere til gavn, når næste varme­regn­skab laves. Det er slut med kalk i toilettet, hånd­va­sken, på arma­turer og fliser. En anden stor vinder er miljøet, når der udledes færre kemi­ka­lier med mindre brug af skrappe rengø­rings­midler. Deru­d­over kan bebo­erne halvere forbruget af sæbe og spare på elreg­ningen.
Bliv kontaktet med rådgivning og priser
BWt pour votre maison

Godkendt til drik­ke­vand

BWT’s produkter har DVGW-certifikat fra Tyskland og må dermed anvendes til drik­ke­vand i Danmark.

Produk­terne testes regel­mæs­sigt for over­hol­delse af regler vedrø­rende sikkerhed, hygiejne og miljø­be­skyt­telse.

Bliv kontaktet med rådgivning og priser
DVGW

Service

OFTE STIL­LEDE SPØRGSMÅL

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejendommens vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk vandforbruget og regenerer kun, når der er behov. Vi anbefaler, at man løbende holder øje med saltbeholdningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under minimumsgrænsen, som er angivet på ydersiden af salttanken.

Hvis det sker, at saltbeholdningen kommer under minimumsgrænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav saltbeholdning – saltet er under minimumsmærke og vandstanden – skal følgende procedure udføres, for at genoprette den korrekte brinemængde:

 • Fyld saltkaret op med saltpoletter.
 • Vandstanden vil afvige fra minimumsmærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået minimumsmærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Saltbeholdningen og vandstanden nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen.

Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Indlæs mere

BWT Histo­rier

Visit our international website

Stay on this website