BWT serviceaftaler til erhverv

Få en bwt serviceaftale til erhverv Få en bwt serviceaftale til dit bwt anlæg

BWT servi­ce­af­tale
- så du kan foku­sere 100% på din forret­ning

Tryghed med en servi­ce­af­tale, der matcher dine behov
Vi har bran­chens største lands­dæk­kende servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med mere end 60 faglige og erfarne servi­ce­tek­ni­kere inden for vand­be­hand­ling og vand­filtre. Vi kan derfor tilbyde alle vores erhvervskunder et stort udvalg af servi­ce­af­taler.

Alle vores servi­ce­af­taler inklu­derer et årligt hove­d­ef­tersyn af dit anlæg. Her renser vi anlægget og udskifter filtre eller membraner alt efter hvilket anlæg du har.

Det betyder at dit hove­d­ef­tersyn er tilpasset til dit BWT anlæg.

Du vælger selv, hvor meget du vil dækkes

Vores servi­ce­af­taler kan være alt fra en total­dæk­kende aftale med døgn­vagt og driftsover­våg­ning til aftaler om service alt efter  behov. Når du vælger en total servi­ce­af­tale får du tilmed det første år gratis! 

Har du et BWT anlæg til private, har du mulighed for at tegne en tryg­heds­af­tale.

Vælg en BWT servi­ce­af­tale der matcher dit behov og din forret­ning

 

Vi tilbyder forskel­lige typer af servi­ce­af­taler, så du kan få den servi­ce der passer til dine behov. 

Ønsker du at kende din præcise årlige udgift til vedli­ge­hol­delse, bør du vælge vores Tota­laf­tale. Denne servi­ce­af­tale dækker alt fra timer, reser­ve­dele, slid­dele, arbejdsløn og kørsel til servi­cebil.

Ønsker du at kende udgiften til timer, kørsel og arbejdsløn, men selv vil betale for reserve­dele og udskift­ninger, så er vores Time­af­tale perfekt.

Har du et membra­nanlæg kan du også vælge vores Membra­naf­tale. Denne servi­ce­af­tale er udviklet til vand­be­hand­lings­anlæg med membraner, som med tiden bliver slidte og tilstop­pede.

Nedenfor kan du se det fulde over­blik over hvad vores servi­ce­af­taler til erhverv dækker.

Overblik over BWT serviceaftaler
Overblik over BWT serviceaftaler

første år gratis når du vælger en BWT Total servi­ce­af­tale

 

Efter 1 år kan du frit vælge en ny aftale eller fort­sætte med vores bedst dækkende service i totalaftalen.

Sådan foregår dit årlige hovedeftersyn og service

Dit årlige hove­d­ef­tersyn udføres af en BWT servi­ce­tek­niker og plan­lægges indenfor normal arbejdstid. Servi­ce­tek­ni­keren vil gennemgå følgende punkter under efter­synet:

  1. Test af vand­kva­litet alt efter anlægs­type
  2. Anlæg­gets driftspa­ra­metre kontrol­leres efter fabriks­spe­ci­fi­ka­tioner
  3. Juste­ring og indre­gu­le­ring af programure/kontrol­bokse/online-​målere og følere
  4. Anlæg­gets gene­relle stand, behov for repa­ra­tion og rest­le­vetid vurderes i samar­bejde med dig

Punk­terne kan variere alt efter hvilket vand­be­hand­lings­anlæg der er tale om. Enkelte vand­be­hand­lings­anlæg vil kræve mere og andre mindre.

Når hove­d­ef­ter­synet er ovre vil BWT servi­ce­tek­ni­kere altid rydde op og rengøre, så stedet efter­lades som ved ankomst.

Sådan får du en BWT servi­ce­af­tale

Når du køber eller lejer et vand­be­hand­lings­anlæg fra BWT får du mulighed for at vælge en servi­ce­af­tale.

Hvis du vælger at leje et vand­be­hand­lings­anlæg er servi­ce­af­talen inklu­deret i din leje.

Hvis du vælger at købe ­an­lægget vil du få en årlig pris på den servi­ce­af­tale du ønsker.

Sådan får du en BWT serviceaftale Sådan får du en BWT serviceaftale

Få en BWT serviceaftale

Undgå drifts­for­styr­relser og fokusér 100% på din forret­ning med Danmarks mest erfarne servi­ce­or­ga­ni­sa­tion indenfor vand­be­hand­ling

Spring køen over i kunde­ser­vice og klar ærterne selv

Visit your local website

Stay on this website