BWT serviceaftaler til erhverv

Få en bwt serviceaftale til erhverv Få en bwt serviceaftale til dit bwt anlæg

BWT servi­ce­af­tale
- så du kan foku­sere 100% på din forret­ning

Tryghed med en servi­ce­af­tale, der matcher dine behov
Vi har bran­chens største lands­dæk­kende servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med mere end 60 faglige og erfarne servi­ce­tek­ni­kere inden for vand­be­hand­ling og vand­filtre. Vi kan derfor tilbyde alle vores erhvervskunder et stort udvalg af servi­ce­af­taler.

Alle vores servi­ce­af­taler inklu­derer et årligt hove­d­ef­tersyn af dit anlæg. Her renser vi anlægget og udskifter filtre eller membraner alt efter hvilket anlæg du her.

Det betyder at dit hove­d­ef­tersyn er tilpasset til dit BWT anlæg. Døgn­vagt og driftsover­våg­ning

Du vælger selv, hvor meget du vil dækkes

Vores servi­ce­af­taler kan være alt fra en total­dæk­kende aftale med døgn­vagt og driftsover­våg­ning til aftaler om service alt efter det enkelte behov. Har du et BWT anlæg til private, har du mulighed for at tegne en tryg­heds­af­tale.

Vælg en BWT servi­ce­af­tale der matcher dit behov og din forret­ning

 

Vi tilbyder forskel­lige typer af servi­ce­af­taler. så du kan få den servi­ce­af­taler, der passer til dine behov. 

Ønsker du at kende din præcise årlige udgift til vedli­ge­hol­delse, skal du vælge denne aftale. Bør du vælge vores Tota­laf­tale. Denne servi­ce­af­tale dækker alt fra timer, reser­ve­dele, slid­dele, arbejdsløn og kørsel til servi­cebil.

Ønsker du at kende udgiften til timer, kørsel og arbejdsløn men betale for rever­se­dele og udskift­ninger når det er nødven­digt, så er vores Time­af­tale perfekt. Har du et membra­nanlæg kan du også vælge vores Membra­naf­tale. Denne servi­ce­af­tale er udviklet til vand­be­hand­lings­anlæg med membraner, som med tiden  bliver slidte og tilstop­pede. 

Nedenfor kan du se det fulde over­blik over hvad vores servi­ce­af­taler til erhverv dækker.

Sådan foregår dit årlige hovedeftersyn og service

Dit årlige hove­d­ef­tersyn udføres af en BWT servi­ce­tek­niker og plan­lægges inden for normal arbejdstid. Servi­ce­tek­ni­keren vil gennemgå følgende punkter under efter­synet.
Punk­terne kan variere alt efter hvilket vand­be­hand­lings­anlæg der er tale om. Enkelte vand­be­hand­lings­anlæg vil kræve mere og andre mindre.

  1. Vand­a­na­lyse af vandet alt efter anlægs­type
  2. Anlæg­gets driftspa­ra­metre kontrol­leres efter fabriks­spe­ci­fi­ka­tioner
  3. Juste­ring og indre­gu­le­ring af programure/kontrol­nokse/online-​​målere og følere
  4. Anlæg­gets gene­relle stand, behov for repa­ra­tion og rest­le­vetid vurderes i samar­bejde med dig

Når hove­d­ef­ter­synet er ovre vil BWT servi­ce­tek­ni­kere altid rydde op og rengøre, så stedet efter­lades som ved ankomst.

Sådan får du en BWT servi­ce­af­tale

Når du køber eller leje et vand­be­hand­lings­anlæg fra BWT får du mulighed for at vælge en servi­ce­af­tale. Hvis du vælger at leje et vand­be­hand­lings­anlæg er servi­ce­af­talen inklu­deret i din leje.

Du skal blot finde ud af hvilken aftale du ønsker. Hvis vælger at købe vand­be­hand­lings­an­lægget vil du få en årlig pris på den servi­ce­af­tale du vælger.

Sådan får du en BWT serviceaftale Sådan får du en BWT serviceaftale

Visit your local website

Stay on this website