Flere svømmehaller vinker farvel til håndtering og opbevaring af klor og syre kemikalier

kemifri-svømmehal-mænd
kemifri-svømmehal-mænd
Flere svømmehaller fravælger den farlige opbevaring og håndtering af kemi i forbindelse med renoveringer. Blandt andet svømmehallen på Østre Allé i Aalborg samt Rundforbi Idrætsanlæg i Rudersdal kommune har investeret i et kemifri anlæg, der sikrer trygge omgivelser.
.

I forbin­delse med nye lovkrav til øget rens­nings­ka­pa­citet og gennem­strøm­nings­hastighed af bade­vandet, skulle Aalborg Kommune renovere og opgra­dere svøm­me­hallen på Østre Allé. Her blev Aalborg Ener­gi­center invol­veret for at sikre bespa­relser på ener­gi­for­bruget.

Rund­forbi svøm­mehal stod tilmed over for en stor renove­ring af idrætsan­lægget, hvorfor det her var oplagt at "udfordre tanke­gangen og tænke ud af boksen", som Claus Madsen, Idræt­sin­spektør, så fint fortalte om planerne med renove­ringen.

 

Danmarks første svøm­mehal med klorelek­tro­ly­se­anlæg

Frank Møller Johansen fra Aalborg Ener­gi­center fast­slår: ”Renove­ring af svøm­me­haller giver en række gode mulig­heder for at ener­giop­ti­mere, og det er derfor natur­ligt, at vi blev koblet på projektet, som ved andre kommu­nale bygge­rier,” han fort­sætter:

”Der var tale om et gammelt klor og syre dose­rings­anlæg fra 1960’erne, der skulle udskiftes for at kunne over­holde stan­dar­derne i dag. I starten kiggede vi på tradi­tio­nelle klor og syre dose­rings­anlæg, der også ville give en bety­delig ener­gibe­spa­relse, men pga. de fysiske rammer ville vi gerne undgå at skulle opføre to sepa­rate kemirum til henholdsvis klor og syre. Derfor endte vi med at vælge et BWT klorelek­tro­ly­se­anlæg, der også er Danmarks første af sin slags.”

 

Hånd­te­ring og opbe­va­ring af klor og syre kemi­ka­lier er fortid

Når man spørger Claus Madsen fra Rund­forbi Idrætsanlæg bliver der ikke lagt skjul på at inter­essen opstod grundet de trygge omgi­velser, der bliver skabt for drifts­per­so­nalet, i forbin­delse med instal­la­tion af et BWT klorelek­tro­ly­se­anlæg: "Det er min fornem­meste opgave at sørge for at mine medar­bej­ders trivel og derfor skal sikker­heden være i top," siger Claus, der alle­rede arbejder på at få anlægget ud flere steder i Ruder­sdal Kommune og afslut­ningsvis fortæller at der er stor tilfredshed omkring at udskifte det gamle anlæg med et nyt og sikkert alter­nativ, der ikke bruger farlig kemi. Noget som drifts­per­so­nalet især også glæder sig til.

 

Det er unikke ved et BWT klorelek­tro­ly­se­anlæg, er, at man kun tilsætter salt. Desuden er det er unikt kombi-anlæg, der på stedet og kun efter behov produ­cerer ultra­rent klor og lud, som herefter doseres til bade­vandet for at holde klor-og pH-niveauer på et korrekt niveau. Det betyder også at der er et minimum af spild fra anlægget. Intet spild­pro­dukt. Koncen­trat bruges. Det betyder at anlæg­gets koncen­trat (NaHCO₃) bruges til at pH-buffer, hvilket betyder mini­malt spild­pro­dukt.

”Fordelen ved dette kombi-klorelek­tro­ly­se­anlæg er, at svøm­me­hal­lerne ikke skal trans­por­tere, opbe­vare og hånd­tere farlige kemi­ka­lier som klor og syre. Behovet for to sepa­rate kemirum fjernes, og risi­koen for menne­ske­lige fejl ved hånd­te­ring af syre og klor undgås fuld­stændig. Tekno­lo­gien er gennem­te­stet og mere end 200 euro­pæ­iske svøm­me­haller anvender i dag alle­rede løsningen” udtaler Chri­stian Jensen,  BWT Danmark.

Ole Bang Jensen, der er teknisk drifts­leder i svøm­me­hallen på Østre Allé fortæller således:”Løsningen er meget nemmere at arbejde med i hver­dagen og frem for alt, så slipper vi for at hånd­tere og opbe­vare store mængder kemi­ka­lier her i svøm­me­hallen. Vi undgår også en række tunge løft og lignende.”

bwt anlæg svømmehal
bwt anlæg svømmehal


Det handler om nytænk­ning og verdensmål

For Claus Madsen handler det også om at være nysgerrig. Nysgerrig på nye måder at tænke på - især med fokus på hvordan tekno­lo­gien udvikler sig og hvordan dette kan bruges i forbin­delse med større renove­ringer.

"Det handler om at skabe en ople­velse. Skabe noget, som jeg tror og håber at andre bliver glade for. Og det kan man ikke, hvis man ikke gør tingene ander­ledes og med en 360 graders vinkel," fortæller Claus, der under­streger at han altid har fokus på både brugeren, medar­bej­deren og driften.

For Claus handler det om at skabe en værdi, der er til gavn for alle - og så er det endnu bedre, hvis man samtidig kan leve op til nogle af FN's verdensmål med de nye tiltag.

 

Fordel­ag­tige bespa­relser på el og kemi­ka­lier

Claus Madsen fra Rund­forbi Svøm­mehal lægger blandt andet vægt på den kemi, han kan spare væk i frem­tiden. "Bespa­rel­serne er jo alle de her kemi­ka­lier. Nu laver vi selv klor med salt. Det betyder også at vi nedlægger syrerum, da vi ikke længere har udgifter til syre. Dermed udgår driften også af nogle pumper, hvorfor vi i alt får bespa­relser på både el og kemi­ka­lier, når det hele kører på salt."

Også når det kommer til svøm­me­hallen på Østre Allé, er der bespa­relser at hente. ”Renove­ringen af svøm­me­hallen giver en samlet ener­gibe­spa­relse på 125.000 kWh årligt. Hertil kommer bespa­rel­serne ved ny venti­la­tions­anlæg og LED-belys­ning, der alene giver en bespa­relse på 50.000 kWh. Samlet set har vi fået opgra­deret svøm­me­hallen og sparer samtidig både energi og kemi­ka­lier,” slutter Frank Møller Johansen, der har været meget tilfreds med samar­bejdet med den lokale entre­prenør PØ Leg & Teknik og BWT.

Visit your local website

Stay on this website