Svømmehal vinker farvel til håndtering af klor og syre kemikalier

baby svømmer
baby svømmer
Flere svøm­me­haller fravælger den farlige opbe­va­ring og hånd­te­ring af kemi i forbin­delse med renove­ringer. Blandt andet svøm­me­hallen på Østre Allé i Aalborg som har oplevet en lang række bespa­relser med et kemifrit anlæg.
.

I forbin­delse med nye lovkrav til øget rens­nings­ka­pa­citet og gennem­strøm­nings­hastighed af bade­vandet, skulle Aalborg Kommune renovere og opgra­dere svøm­me­hallen på Østre Allé. Her blev Aalborg Ener­gi­center invol­veret for at sikre bespa­relser på ener­gi­for­bruget.
 

Danmarks første svøm­mehal med klorelek­tro­ly­se­anlæg

Frank Møller Johansen fra Aalborg Ener­gi­center fast­slår: ”Renove­ring af svøm­me­haller giver en række gode mulig­heder for at ener­giop­ti­mere, og det er derfor natur­ligt, at vi blev koblet på projektet, som ved andre kommu­nale bygge­rier,” han fort­sætter:

”Der var tale om et gammelt klor og syre dose­rings­anlæg fra 1960’erne, der skulle udskiftes for at kunne over­holde stan­dar­derne i dag. I starten kiggede vi på tradi­tio­nelle klor og syre dose­rings­anlæg, der også ville give en bety­delig ener­gibe­spa­relse, men pga. de fysiske rammer ville vi gerne undgå at skulle opføre to sepa­rate kemirum til henholdsvis klor og syre. Derfor endte vi med at vælge et BWT klorelek­tro­ly­se­anlæg, der også er Danmarks første af sin slags.”


Hånd­te­ring og opbe­va­ring af klor og syre kemi­ka­lier er fortid

Det er unikke ved et BWT klorelek­tro­ly­se­anlæg, er, at man kun tilsætter salt. Desuden er det er unikt kombi-​​anlæg, der på stedet og kun efter behov produ­cerer ultra­rent klor og lud, som herefter doseres til bade­vandet for at holde klor-​og pH-​niveauer på et korrekt niveau. Det betyder også at der er et minimum af spild fra anlægget. Intet spild­pro­dukt. Koncen­trat bruges. Det betyder at anlæg­gets koncen­trat (NaHCO₃) bruges til at pH-​buffer, hvilket betyder mini­malt spild­pro­dukt.

”Fordelen ved dette kombi-​​klorelek­tro­ly­se­anlæg er, at svøm­me­hal­lerne ikke skal trans­por­tere, opbe­vare og hånd­tere farlige kemi­ka­lier som klor og syre. Behovet for to sepa­rate kemirum fjernes, og risi­koen for menne­ske­lige fejl ved hånd­te­ring af syre og klor undgås fuld­stændig. Tekno­lo­gien er gennem­te­stet og mere end 200 euro­pæ­iske svøm­me­haller anvender i dag alle­rede løsningen” udtaler Chri­stian Jensen,  BWT Danmark.

Ole Bang Jensen, der er teknisk drifts­leder i svøm­me­hallen på Østre Allé fortæller således: ”Løsningen er meget nemmere at arbejde med i hver­dagen og frem for alt, så slipper vi for at hånd­tere og opbe­vare store mængder kemi­ka­lier her i svøm­me­hallen. Vi undgår også en række tunge løft og lignende.”

bwt anlæg svømmehal
bwt anlæg svømmehal

Fordel­ag­tige bespa­relser på el og kemi­ka­lier

For svøm­me­hallen på Østre Allé, var der mange bespa­relser at hente. ”Renove­ringen af svøm­me­hallen giver en samlet ener­gibe­spa­relse på 125.000 kWh årligt. Hertil kommer bespa­rel­serne ved ny venti­la­tions­anlæg og LED-​belys­ning, der alene giver en bespa­relse på 50.000 kWh. Samlet set har vi fået opgra­deret svøm­me­hallen og sparer samtidig både energi og kemi­ka­lier,” slutter Frank Møller Johansen, der har været meget tilfreds med samar­bejdet med den lokale entre­prenør PØ Leg & Teknik og BWT.

Sundt og sikkert badevand

BWT er eksperter i vand­be­hand­ling til sports- og svøm­me­haller.

Igennem mange år, har vi haft et tæt samar­bejde med rådgi­vere og kunder, hvor fokus har været på at skabe innova­tive og ener­giop­ti­me­rede løsninger.

svømmehal svømmehal

Visit your local website

Stay on this website