Sådan undgår du legionella i badevandet

BWT anlæg DVGW
BWT anlæg DVGW

Legionellabakte­rier i bade­vandet kan give legio­nær­sygdom. Især ældre og personer med nedsat immun­for­svar er i risikogruppen. Find ud af, hvordan du kan beskytte dig selv og dine omgivelser mod legionella.

.
gruppe af legionellabakterier
gruppe af legionellabakterier
En gruppe legionellabakterier under mikroskop

Hvad er legio­nella?
Legio­nella er en bakterie, der lever i lunkent og stil­le­stå­ende vand, for eksempel i lukkede rørsy­stemer, hvor vandet i peri­oder ikke bevæger sig. Typisk er det blinde rørender som er den helt store synder.

Legio­nel­la­bakte­rier kan over­leve ved tempe­ra­turer under 20 grader, men formerer sig ved tempe­ra­turer mellem 20 og 50 grader.

Legio­nel­la­bakte­ri­erne lever i den biofilm, der dannes på inder­siden af rør og behol­dere. Biofilmen slipper bakte­ri­erne ud i vandet og videre ud til dine brusere og arma­turer.

sygeplejerske tager sig af ældre person
sygeplejerske tager sig af ældre person
Ældre og personer med svagt immunforsvar er ekstra sårbare
Legio­nella kan give legio­nær­syge
Legio­nella kan forår­sage legio­nær­syge, som er en alvorlig lunge­be­tæn­delse. Gene­relt er risi­koen for at blive smittet med legio­nella ikke høj herhjemme, men for stres­s­ramte, ældre menne­sker og personer med nedsat immun­for­svar er risi­koen forhøjet.

Hvis du arbejder på f.eks. pleje­hjem, i svøm­me­haller eller i syge­hus­væsnet, bør du derfor være ekstra opmærksom på, at du behandler dit varme vand korrekt.

Legio­nella smitter gennem vand­damp
Legio­nella smitter, ved at man indånder små vand­dråber kaldet aero­soler med legionella-​​​​​bakte­rier fra f.eks. bruse­bade og spabade (Statens Serum Insi­titut, SSI.dk).

Vand­damp er derfor den største smit­tekilde, og man smittes typisk ved inha­le­ring af forstøvet vand i bruse­badet eller ved arbejde med vand­dampe, der inde­holder legionella-​​​​​bakte­rier.
dampende bruser
dampende bruser
Vanddamp fra bruseren er den største smittekilde

Hvad er symp­to­merne på legio­nær­sygdom?

Symp­to­merne på legio­nær­sygdom er iden­tiske med symp­to­merne for svær lunge­be­tæn­delse. Ifølge Sygdom.dk skal du være opmærksom på følgende symp­tomer:

  • Høj feber og kulde­rystelser
  • Hoste og åndenød
  • Konfu­sion (forvir­ring)
  • Nogle får muskel­s­merter og diarré, men der ses ikke symp­tomer fra næse og hals, som ellers ses ved influ­enza.
vandtemperatur og legionella
vandtemperatur og legionella

Hvilken tempe­ratur skal vandet være for at undgå legio­nella?

Hvis du vil undgå legio­nella, skal det kolde vand være under 20 °C og det varme vand mindst 50 °C. Temperaturen i din varmtvandsbeholder anbefales derfor af myndighederne til at være på 55 °C.

En velkendt måde at undgå legio­nella er såkaldt 'tempe­ra­tur­gym­na­stik', hvor man skruer midler­ti­digt højt op for det varme vand for at dræbe legio­nel­la­bakte­rier.

Det er dog i mange tilfælde en uholdbar og besværlig løsning. Dels på grund af skold­nings­fare – f.eks. hos gæster på hoteller eller beboere på pleje­hjem – dels fordi det kræver en stor ener­gi­ud­lad­ning, som er beko­stelig at udføre.

kvinde skruer ned for varmen
kvinde skruer ned for varmen

Risiko for legio­nella kan stige i frem­tiden

Flere fjern­var­me­sel­skaber forventer at sætte tempe­ra­turen ned inden 2026. Det redu­cerer nemlig ener­gi­for­bruget.

Men som fagbladet Inge­ni­øren skriver, risi­kerer det ”at komme med en alvorlig slag­side”. Den lavere vand­tem­pe­ratur kan nemlig forøge risi­koen for legio­nella.

Og det kan forår­sage ekstra udgifter til ”varme­pumper, elpa­troner, nye rørin­stal­la­tioner og kabler”, hvis man selv skal stå for supple­rende opvarm­ning af vandet for at undgå legio­nella.

Der er dog alter­na­tiver til dette, som vores innovative desinfektionsanlæg: BWT Safeshower.

Komplet legionellabekæmpelse

Fra indle­dende test til vedva­rende sikkerhed - bekæmp legio­nella og få tryg­heden tilbage med ekspert­hjælp fra BWT.

Visit your local website

Stay on this website