BWT Airfree afluftning
BWT Airfree
BWT Airfree afluftning
BWT Airfree

BWT Airfree 500 membran-aflufter

Højeffektiv membran-aflufter op til 500 l/h

 
Få gratis tilbud
varenummer: 421600020
  • Forebyggelse og beskyttelse i større ejendomme 
  • Enkel opsætning og installation
  • Fuldautomatisk produkt
  • Mere komfort til beboerne
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Fore­byg­gelse og beskyt­telse i større ejen­domme. Luft i lukkede vand­sy­stemer forår­sager alvor­lige problemer med korro­sion, slamop­hob­ning, forrin­gelse af varme­veks­leres og kedlers effek­ti­vitet. Endvi­dere opleves en hurti­gere neds­lid­ning af cirku­la­tions­pumper og regu­le­rings­ud­styr. BWT Airfree instal­leres på retur­led­ningen og aflufter auto­ma­tisk central­var­me­sy­stemet.

Mere komfort til bebo­erne – mere tid til drifts­per­so­nalet
Bebo­erne i større ejen­domme kan være plaget af kolde eller halv­kolde radi­a­torer og irri­te­rende støj af kluk­kende vand i syste­merne. Ved instal­la­tion af BWT Airfree opnås et luft­frit system, hvor bebo­erne vil opleve en bedre komfort og service. Endvi­dere oplever drifts­per­so­nalet ingen unød­ven­dige udkald til kolde radi­a­torer pga. luft. Egen­skaber og funk­tioner:

• 90% mindre ener­gi­for­brug end konven­tio­nelle produkter på markedet
• Intel­li­gent styring og selv­re­gu­le­rende standby funk­tion – sikrer minimal ener­gi­an­ven­delse
• Over­våg­ning af luftind­hold – altid totalt luft­frit central­var­me­sy­stem
• Unik og højtek­no­lo­gisk membran­tek­no­logi
• Super ener­giop­ti­meret pumpe
• Enkel opsæt­ning og instal­la­tion
• Fuldau­to­ma­tisk produkt – Ingen manu­elle indstil­linger nødvendig

Økono­miske bespa­relser:
BWT Airfree anvender 90% mindre energi sammen­lignet med mere konven­tio­nelle produkter på markedet. Det betyder store bespa­relser på elreg­ningen og mindre CO2 udled­ning. Udover den redu­ce­rede elreg­ning, opleves bespa­relser på:

• Ingen fejl­søg­ning pga. luft­pro­blemer i systemet – ingen dyr VVS regning

• Ingen manuel udluft­ning – intet besvær og tids­be­spa­relse for drifts­per­so­nale

• Øget effek­ti­vitet i veks­lere og kedler – bespa­relser på ener­gi­reg­ning

• Minimal korri­sion og slamop­hob­ning – forlænger levetid på pumper og arma­turer

Tekniske detaljer

varenummer 421600020

BWT Airfree 500

 Tilslutningsdimension  DN 1/2"
 Max. kapacitet  500 l/h
 Tryktab ved max kapacitet   0,5 bar
 Max. tryk  5,2 bar
 Max. temperatur   55o
 Elektrisk tilslutning   230/50-60 V/Hz
 Max. effektforbrug  110 W
 Energiforbrug   0,1 kWh/m3
 Støjniveau  63 dB
 Vægt  27 kg

Hvilken teknologi bruger BWT Airfree 500?

BWT Airfree anvender en ny og effektiv membranteknologi til at nedbringe alle luftarter i det lukkede system. Udover mikrobobler, som er synlige for øjet, fjernes også mikrobobler og de øvrige vandopløste luftarter 

Hvor installerer man BWT Airfree på systemet?

BWT Airfree installeres på returledningen

Skal jeg selv aflufte systemet?

Nej, den intelligente styring overvåger, om der er luft i det lukkede system. BWT Airfree starter automatisk med at aflufte det lukkede system og går i standby funktion når systemet igen er frit for luftarter. Den fuldautomatiske styring betyder at driftspersonalet ikke skal bekymre sig om manuelle indstillinger og overvågning af aflufteren.
Weitere laden
Produktbeskrivelse

Fore­byg­gelse og beskyt­telse i større ejen­domme. Luft i lukkede vand­sy­stemer forår­sager alvor­lige problemer med korro­sion, slamop­hob­ning, forrin­gelse af varme­veks­leres og kedlers effek­ti­vitet. Endvi­dere opleves en hurti­gere neds­lid­ning af cirku­la­tions­pumper og regu­le­rings­ud­styr. BWT Airfree instal­leres på retur­led­ningen og aflufter auto­ma­tisk central­var­me­sy­stemet.

Mere komfort til bebo­erne – mere tid til drifts­per­so­nalet
Bebo­erne i større ejen­domme kan være plaget af kolde eller halv­kolde radi­a­torer og irri­te­rende støj af kluk­kende vand i syste­merne. Ved instal­la­tion af BWT Airfree opnås et luft­frit system, hvor bebo­erne vil opleve en bedre komfort og service. Endvi­dere oplever drifts­per­so­nalet ingen unød­ven­dige udkald til kolde radi­a­torer pga. luft. Egen­skaber og funk­tioner:

• 90% mindre ener­gi­for­brug end konven­tio­nelle produkter på markedet
• Intel­li­gent styring og selv­re­gu­le­rende standby funk­tion – sikrer minimal ener­gi­an­ven­delse
• Over­våg­ning af luftind­hold – altid totalt luft­frit central­var­me­sy­stem
• Unik og højtek­no­lo­gisk membran­tek­no­logi
• Super ener­giop­ti­meret pumpe
• Enkel opsæt­ning og instal­la­tion
• Fuldau­to­ma­tisk produkt – Ingen manu­elle indstil­linger nødvendig

Økono­miske bespa­relser:
BWT Airfree anvender 90% mindre energi sammen­lignet med mere konven­tio­nelle produkter på markedet. Det betyder store bespa­relser på elreg­ningen og mindre CO2 udled­ning. Udover den redu­ce­rede elreg­ning, opleves bespa­relser på:

• Ingen fejl­søg­ning pga. luft­pro­blemer i systemet – ingen dyr VVS regning

• Ingen manuel udluft­ning – intet besvær og tids­be­spa­relse for drifts­per­so­nale

• Øget effek­ti­vitet i veks­lere og kedler – bespa­relser på ener­gi­reg­ning

• Minimal korri­sion og slamop­hob­ning – forlænger levetid på pumper og arma­turer

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421600020

BWT Airfree 500

 Tilslutningsdimension  DN 1/2"
 Max. kapacitet  500 l/h
 Tryktab ved max kapacitet   0,5 bar
 Max. tryk  5,2 bar
 Max. temperatur   55o
 Elektrisk tilslutning   230/50-60 V/Hz
 Max. effektforbrug  110 W
 Energiforbrug   0,1 kWh/m3
 Støjniveau  63 dB
 Vægt  27 kg

Spørgsmål

Hvilken teknologi bruger BWT Airfree 500?

BWT Airfree anvender en ny og effektiv membranteknologi til at nedbringe alle luftarter i det lukkede system. Udover mikrobobler, som er synlige for øjet, fjernes også mikrobobler og de øvrige vandopløste luftarter 

Hvor installerer man BWT Airfree på systemet?

BWT Airfree installeres på returledningen

Skal jeg selv aflufte systemet?

Nej, den intelligente styring overvåger, om der er luft i det lukkede system. BWT Airfree starter automatisk med at aflufte det lukkede system og går i standby funktion når systemet igen er frit for luftarter. Den fuldautomatiske styring betyder at driftspersonalet ikke skal bekymre sig om manuelle indstillinger og overvågning af aflufteren.
Weitere laden
BWT Airfree afluftning

BWT Airfree 500 membran-aflufter

Visit your local website

Stay on this website