BWT DeOx afiltning
BWT DeOx afiltning
BWT DeOx afiltning
BWT DeOx afiltning

BWT DeOx Ionbytningsanlæg

Ionbytningsanlæg til katalytisk afiltning

 
Få gratis tilbud
  • Fjerner effektivt ilt fra vandet uden brug af kemikalier
  • Miljøvenligt anlæg med lavt energiforbrug
  • Ingen brug af farlige kemikalier giver bedre arbejdsmiljø
  • Beskytter mod korrision og forlænger levetiden på rør og komponenter
  • Reduktion af ilten i vandet til < 20 ppb
smutvejen
Produktbeskrivelse
Spørgsmål
Downloads

Vand uden ilt og lang levetid på kompo­nenter
Forlænger leve­tiden med årtier ved at beskytte rør og øvrige kompo­nenter i et lukket vand­sy­stem mod korro­sion. DeOx anlægget fjerner den opløste ilt i vandet. Processen er så effektiv, at den redu­cerer ilten (oxygen) til < 20 ppb.

DeOx anlæg kan skaleres fra små kedelanlæg til de største fjern­var­me­sy­stemer.

Erstatter vakuum og termisk afilt­nings­anlæg
DeOx anlægget erstatter de konven­tio­nelle afilt­nings­sy­stemer og leverer desuden et endnu lavere iltind­hold. Behovet for termisk, vakuum eller kemi­do­se­ring elimi­neres totalt ved instal­la­tion af et DeOx anlæg.

Typiske anven­del­ses­om­råder:

• Fjern­var­me­værker til spæde- og recir­ku­la­tions­vand
• Kraft­værker og kraft­var­me­værker
• Kedelvand og damp gene­ra­torer
• Lukkede vand­sy­stemer i indu­stri­elle processer

Mini­male driftsom­kost­ninger ved lavt energi- og brint­for­brug
DeOx anlægget giver bety­de­lige drifts­be­spa­relser i forhold til konven­tio­nelle afilt­nings­sy­stemer. Det skyldes at processen har et ekstremt lavt ener­gi­for­brug og at brint­do­se­ringen regu­leres auto­ma­tisk efter iltind­holdet i tilgangs­vandet. Inve­ste­ringen i et DeOx anlæg bliver derfor tilba­ge­be­talt inden for en meget kort periode.

Hvor bruger man typisk BWT DeOx anlæg?

BWT Deox anlæg bruges typisk:

• Fjernvarmeværker til spæde- og recirkulationsvand
• Kraftværker og kraftvarmeværker
• Kedelvand og damp generatorer
• Lukkede vandsystemer i industrielle processer

Hvordan integerer man BWT DeOx anlægget i eksisterende fjernvarmesystemer?

DeOx anlæg indbygges normalt i et bypass på returledningen til varmeværket. Spædevand kan med fordel tilsættes via DeOx anlægget, så spædevandet afiltes inden det tilsættes cirkulationsvandet.

DeOx anlægget bliver derved dimensioneret ud fra både at skulle afilte cirkulationsvand og spædevand.

Kan jeg opnå driftsbesparelser med et BWT DeOx anlæg?

BWT DeOx anlægget giver betydelige driftsbesparelser i forhold til konventionelle afiltningssystemer. Det skyldes at processen har et ekstremt lavt energiforbrug og at brintdoseringen reguleres automatisk efter iltindholdet i tilgangsvandet.

Investeringen i et DeOx anlæg bliver derfor tilbagebetalt inden for en meget kort periode.

Weitere laden
Produktblad og brochurer
BWT DeOx produktblad PDF, 178 Kb Download
Produktbeskrivelse

Vand uden ilt og lang levetid på kompo­nenter
Forlænger leve­tiden med årtier ved at beskytte rør og øvrige kompo­nenter i et lukket vand­sy­stem mod korro­sion. DeOx anlægget fjerner den opløste ilt i vandet. Processen er så effektiv, at den redu­cerer ilten (oxygen) til < 20 ppb.

DeOx anlæg kan skaleres fra små kedelanlæg til de største fjern­var­me­sy­stemer.

Erstatter vakuum og termisk afilt­nings­anlæg
DeOx anlægget erstatter de konven­tio­nelle afilt­nings­sy­stemer og leverer desuden et endnu lavere iltind­hold. Behovet for termisk, vakuum eller kemi­do­se­ring elimi­neres totalt ved instal­la­tion af et DeOx anlæg.

Typiske anven­del­ses­om­råder:

• Fjern­var­me­værker til spæde- og recir­ku­la­tions­vand
• Kraft­værker og kraft­var­me­værker
• Kedelvand og damp gene­ra­torer
• Lukkede vand­sy­stemer i indu­stri­elle processer

Mini­male driftsom­kost­ninger ved lavt energi- og brint­for­brug
DeOx anlægget giver bety­de­lige drifts­be­spa­relser i forhold til konven­tio­nelle afilt­nings­sy­stemer. Det skyldes at processen har et ekstremt lavt ener­gi­for­brug og at brint­do­se­ringen regu­leres auto­ma­tisk efter iltind­holdet i tilgangs­vandet. Inve­ste­ringen i et DeOx anlæg bliver derfor tilba­ge­be­talt inden for en meget kort periode.

Spørgsmål

Hvor bruger man typisk BWT DeOx anlæg?

BWT Deox anlæg bruges typisk:

• Fjernvarmeværker til spæde- og recirkulationsvand
• Kraftværker og kraftvarmeværker
• Kedelvand og damp generatorer
• Lukkede vandsystemer i industrielle processer

Hvordan integerer man BWT DeOx anlægget i eksisterende fjernvarmesystemer?

DeOx anlæg indbygges normalt i et bypass på returledningen til varmeværket. Spædevand kan med fordel tilsættes via DeOx anlægget, så spædevandet afiltes inden det tilsættes cirkulationsvandet.

DeOx anlægget bliver derved dimensioneret ud fra både at skulle afilte cirkulationsvand og spædevand.

Kan jeg opnå driftsbesparelser med et BWT DeOx anlæg?

BWT DeOx anlægget giver betydelige driftsbesparelser i forhold til konventionelle afiltningssystemer. Det skyldes at processen har et ekstremt lavt energiforbrug og at brintdoseringen reguleres automatisk efter iltindholdet i tilgangsvandet.

Investeringen i et DeOx anlæg bliver derfor tilbagebetalt inden for en meget kort periode.

Weitere laden
Downloads
Produktblad og brochurer
BWT DeOx produktblad PDF, 178 Kb Download
BWT DeOx afiltning

BWT DeOx Ionbytningsanlæg

Visit your local website

Stay on this website