4 anbe­fa­linger: Sådan får du blødt vand i din boligfor­e­ning

forslag til bestyrelsen
BWT anlæg DVGW

Et anlæg til blød­gø­ring af vand er en god inve­ste­ring for bolig­for­e­ninger, der kan spare både tid og penge. Læs gode råd til, hvordan du stiller forslag om at få et blød­gø­rings­anlæg til din besty­relse.

.

Det skal du gøre, hvis du vil have blødt vand i din bolig­for­e­ning

For at få et blød­gø­rings­anlæg i din bolig­for­e­ning, skal du stille forslag til din besty­relse. 

Der findes ikke præcise regler for, hvordan du skal formu­lere et forslag, men med disse 4 anbe­fa­linger er chancen for, at dit forslag bliver godkendt større:

Formulér dit forslag

Første ting du skal gøre er at formu­lere forslaget, så der nemt kan stemmes enten ”ja” eller ”nej” til det.

Begrund hvorfor blød­gø­ring er rele­vant

Et godt sted at starte er ved at kigge på alle de fordele som i vil få med kalkfrit vand. Ved at inve­stere i et blød­gø­rings­anlæg kan ejen­dommen redu­cere hård­heden til ca. 6 dh, hvilket gør, at kalk­af­lej­rin­gerne bliver væsent­ligt redu­ceret.

Det betyder at i får kalkfrit vand i hanerne, men det er ikke den eneste fordel. Med et blød­gø­rings­anlæg sparer I nemlig også tid og penge på drift, admi­ni­stra­tion og vedli­ge­hol­delse.

I dit forslag kan du med fordel liste alle de rele­vante forde­le, både for bebo­erne og for ejen­domsad­mi­ni­stra­tionen. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste kalkfrie forde­le:

Alle fordelene ved kalkfrit vand i boligforeningen

Blødgøringsanlæg i lejlighed
bor du i lejlighed

Glade beboere

Med kalkfrit vand vil bebo­erne i boligfor­e­ningen opleve en række fordele i hver­dagen. Her kan nævnes:

  • Mindre rengø­ring af køkken, bad & bruse­niche
  • Mindre kalk i vandet er skån­somt for tøj, hud og hår
  • Halveret forbrug af vaske­pulver og ingen skyl­le­middel.
  • Længere levetid på kaffe­ma­skinen og hårde hvide­varer.

Det giver en øget livskva­litet i bolig­for­e­ningen når der bruges mindre tid på rengø­ring og vedli­ge­hold.

ejendomsadministration
ejendomsadministration

Besparelser i hele ejen­dommen

Ejendommen sparer både tid og penge med et blødgøringsanlæg. De kalkfrie fordele for ejendommen:

  • Vand­be­spa­relse pga. færre løbende toiletter og dryp­pende vand­haner
  • Ingen dyre repa­ra­tioner af cisterner, toiletter og blan­dings­bat­te­rier
  • Mindre tryktab og pumpe­e­nergi giver en mere effektiv varme­cen­tral
  • Lavere servi­ceud­gift og færre behol­der­rens­ninger

Et blød­gø­rings­anlæg vil derfor kunne give bety­de­lige ener­gibe­spa­relser og lavere vedli­ge­hol­del­ses­ud­gifter.

grøn boligforening
grøn boligforening

Finan­si­ering

Etab­le­ring af blød­gø­rings­an­lægget er i første omgang en omkost­ning – men på længere sigt kan det betale sig både for bebo­erne, ejen­dommen og for miljøet.

Beskriv, hvordan du mener, at forslaget kan finan­si­eres – hvis dit forslag har en poten­tiel økono­misk konse­kvens for de øvrige medlemmer er det vigtigt at inklu­dere dette.

Omkost­nin­gerne til et blød­gø­rings­anlæg afhænger bl.a. af ejen­dom­mens stør­relse og place­ring.

En BWT rådgiver kan hjælpe dig med at lave et gratis tilbud du kan inklu­dere i dit forslag.

Underbyg med bilag

Underbyg gerne forslaget med bilag eller henvis til, hvor man kan finde flere infor­ma­tioner.

Som en ekstra hjælp har vi samlet tre filer, der kan hjælpe dig med at udfær­dige dit forslag.

Få gratis rådgivning

Til bolig­for­e­ningen har vi udviklet BWT Rondomat Duo ­anlægget som leverer kalkfrit vand til hele ejen­dommen.

Vores BWT rådgivere kan hjælpe dig med prisen for installation og drift.

DVGW logo DVGW logo

Visit your local website

Stay on this website