Forårs­ren­gø­ring af poolen på syv trin

Pool Mood
Pool Mood
Tempe­ra­tu­rerne stiger, og det er dermed blevet tid til at gøre poolen klar til den kommende bade­sæson.
.

Med de varmere temperaturer stiger også forventningerne til sommeren og dermed også til den kommende badesæson. Nu er også det perfekte tidspunkt til at vække poolen fra sit vinterhi og at underkaste den en grundig forårsrengøring. Det gode ved det: Hvis poolen blev vinterklargjort rigtigt, går sommerklargøringen også så let som ingenting.

Vi har sammensat en tjekliste til dig, som du kan følge for at gøre din pool sommerklar trin for trin.

Tjekliste: Gør poolen klar efter vinterhi


Trin 1: Fjern vinterafdækningen

Fej først blade og snavs væk fra vinterafdækningen med en blød kost. Fjern derefter vinterafdækningen, og rengør den derefter grundigt. Lad den derefter tørre, og opbevar den et sikkert sted, indtil efteråret igen kalder

Trin 2: Tøm bassinet

Før rengø­ringen kan påbe­gyndes, skal svøm­me­bas­sinet tømmes helt. Når det gamle poolvand skal pumpes ud, anvendes en dyk- eller spil­de­vand­s­pumpe. Men hvor skal det gamle poolvand hen? Hver region har sine regler og forskrifter angå­ende bort­skaf­felsen. Kontakt dit vand­for­sy­nings­sel­skab eller de lokale myndig­heder for at få at vide, hvad der er tilladt.

Sørg for at kontrol­lere, at grund­vands­spejlet ligger dybere end bassin­bunden, da der eller er risiko for opslæm­ning. Sørg for hele tiden at holde øje med tømnings­pro­cessen, og ved folie­bas­siner skal du være opmærksom på, at der ikke dannes folder ved tømningen, og at folien ikke forvrider sig.

Pool Mood
Pool Mood
Efter en grundig rengøring er det bare at snøre badebukserne eller hoppe i badedragten

Trin 3: Rengør bassinet

Hvis bassinet er tomt, kan du starte den grun­dige grun­dren­gø­ring af poolen. Sørg for at vælge det passende rengø­rings­middel til netop din pool­type, over­hold altid sikker­heds­reg­lerne, og sørg altid for at bære gummi­hand­sker.

Til den manu­elle rengø­ring anvendes rengø­rings­klude, svampe og bløde børster som f.eks. AQA marin rengø­rings­bør­sten. Hvis du anvender en højtryks­renser og har en pool med folie­be­klæd­ning, skal du sørge for ikke at holde dysen for tæt på folien og kun af rense store flader samt med bred stråle.

Tip: Rengø­ringen bør foregå i over­skyet vejr. På den måde indtørrer snavs og rengø­rings­midler ikke så hurtigt på bassi­nets over­flader.

Syreholdigt eller alkalisk rengøringsmiddel?

Trin 4: Klargør pool­tek­nikken

Hvis bassinet er rent, kontrol­leres alle poolens instal­la­tioner:

  • Monter alle de dele igen, som du even­tuelt har afmon­teret i forbin­delse med vinter­kl­ar­gø­ringen
  • Kontroller paknin­gerne og tætnings­flangen, og smør dem med sili­ko­ne­fedt efter behov
  • Kontroller filteret, pumpen og dose­rings­an­lægget
  • Udskift om nødven­digt filter­sandet
  • Kontroller også projek­tører, modstrøms­anlæg, skim­meren og indløbs­dysen for skader

Trin 5: Fyld poolen med vand igen

Inden poolen fyldes med vand, tilrådes det at påføre alge­hæmmer på poolens sider og dermed fra start mini­mere risi­koen for alge­dan­nelse. Fyld derefter poolen med vand til midten af skim­meren. Under denne påfyld­ning skal du flere gange kontrol­lere rørled­nin­gerne, flangen og filte­ran­lægget for tæthed – særligt, når vandet løber over skim­meren.

Når poolen er blevet fyldt, skal filter­pumpen også fyldes og akti­veres. Sand­fil­teret skal først retur­skylles i ca. fem minutter, og det skal derefter efter­skylles i ca. et minut for at vaske even­tu­elle smud­s­par­tikler væk.

Pool Mood
Pool Mood
Du får den ultimative oplevelse, når badet er fyldt op med dejligt friskrenset vand.

Trin 6: Desin­fek­tion og indstil­ling af pH-​værdi

Når poolen er fyldt op igen, skal du tjekke vandet ved hjælp af en test­strimmel eller vand­a­na­ly­seud­styr:

  • Optimal pH-​værdi: mellem 7,0 og 7,4
  • Ideelt klor­ind­hold: mellem 0,3 og 0,6 mg pr. liter vand

Alt efter resul­tatet kan du indstille den opti­male pH-​værdi ved hjælp af midler til øgning eller sænk­ning af pH-​værdien. Der kan også gennem­føres en chok­des­in­fek­tion med klor for at fore­bygge uren­heder fra det tilførte friske vand.

Trin 7: Påbegynd normal pleje af poolen

Så er poolen ren og klar helt fra sæsonstarten. Vent to til tre dage med at hoppe i, da pH-værdien og klorindholdet lige skal reguleres. Herefter kan du fortsætte med den normale pleje af din pool.

Fik du også læst ...

Visit your local website

Stay on this website