Hvordan gør jeg min pool vinter­klar?

Edelstahlpool standartisiert individuell
Edelstahlpool standartisiert individuell
Sommeren er stadig skøn, eftermiddagene ved poolen er stadig sjove, og sommernætterne er stadig lune: Men senest når skovene forvandler sig til et farvestrålende hav af blade, er det på høje tid at tænke på at gøre poolen vinterklar.
.

For at tage afsked med poolsæsonen på en god måde har vi udarbejdet en tjekliste og et par tips til dig:

1.) Som tommel­finger­regel skal du begynde forbe­re­del­serne til vinteren, når vand­tem­pe­ra­turen i poolen når ned på 10-15 grader celsius.

2.) Lad vandet være i bassinet vinteren over.

3.) Sænk vand­spejlet i bassinet, så det er ca. 5-10 cm under hhv. skim­me­rens og modstrøms­an­læg­gets åbning samt under indløbs­dy­serne. Dermed undgår du, at frosten beska­diger disse kompo­nenter. Du kan også bruge såkaldte vinter­fly­dere , som består af blød poly­et­hylen, der er fyldt med luft. De forhin­drer skader på bassinet, som kan opstå, når der dannes is. Sørg desuden for regel­mæs­sigt at holde øje med vand­standen i poolen hele vinteren. Regn- eller smel­te­vand kan medføre en øget vand­stand i poolen, som øger risi­koen for frostskader. Hvis vand­standen er for høj, skal du sænke den igen.

4.) Rengør bassinet grun­digt en gang til: Støvsug bunden grun­digt med vand­støv­su­geren, og fjern evt. snavs på over­fladen.

5.) Luk indløbs­dy­serne med en prop.

6.) Indstil vandets værdier ( pH-​værdi og klor­ind­hold ) til de forven­tede værdier, og tilsæt vinter­be­skyt­tel­ses­middel til vandet. Vinter­be­skyt­tel­ses­middel er et særligt middel, der fore­bygger alge­dan­nelse og kalk­af­lej­ringer i vinter­pe­ri­oden og gør det lettere at rengøre bassinet om foråret. Indstil derefter filte­ran­lægget til cirku­la­tion i nogle timer.

Betonpool-CEN1
Betonpool-CEN1

7.) Fjern og rengør derefter alle rør, hvor der er risiko for frost, hvis dette er muligt. Alle vandtil­førsler til poolen skal tømmes.

8.) Herefter skal du foku­sere på teknikken – altså pumpen og filteret: Luk først for alle rør, der fører til filte­ran­lægget, og åbn derefter alle tømmeskruer (ved filter­pumpen, 6-​vejs ventilen, sand­fil­ter­kedlen, modstrøms­an­lægget osv.). Rengør derefter forfil­teret. Ideelt set skal filter­pumpen afmon­teres og opbe­vares et tørt sted vinteren over. Indstil 6-​vejs ventilen på "Winter" (Vinter) – hvis denne indstil­ling ikke findes, skal den sættes mellem to indstil­linger, f.eks. mellem "Filtern" (Filtrer) og "Entle­eren" (Tøm). Dette sikrer, at sand­fil­teret udluftes, og at vandet dermed kan tørre helt. Selve sand­fil­teret kan opbe­vares i teknikrummet eller udenfor. Det tilhø­rende mano­meter skal dog opbe­vares frost­sik­kert. Hvis din pool har et rørført anlæg, skal alle tømnings­haner og rørfor­skru­ninger åbnes, så vandet kan løbe ud af rørene. Lad tømnings­hanerne stå åbne vinteren over. Sørg også for, at strømmen skal frakobles alle netaf­bry­dere og lednin­gerne til teknik­s­kabet.

9.) Hvis der er en stige i poolen, skal denne tages op, rengøres og opbe­vares et tørt sted.

10.) Den bedste og enkleste form for beskyt­telse mod løv, snavs og sne er en vinter­af­dæk­ning, som fås i mange forskel­lige former, f.eks. som fast over­dæk­ning, foldbar afdæk­ning, flek­sibel afdæk­ning eller rulle­af­dæk­ning (der er helt sikkert også en til din pool). Det vigtigste er, at din pool beskyttes mod vinter­vejret.

Bliv kontaktet af én af vores pooleksperter

Bliv ringet op til en uforpligtende snak om din drømmepool.

Fik du også læst ...

Visit your local website

Stay on this website