Vejled­ning om natrium i drik­ke­vand og blød­gø­ring

I et blød­gø­rings­anlæg baseret på ionbyt­ning ændres der kun på tre elementer i vandet: calcium (Ca) og magne­sium (Mg) redu­ceres, hvor­imod natri­u­mind­holdet (Na) øges med 8,2 mg/l for hver redu­ceret hård­heds­grad. Når du instal­lerer eller servi­cerer et blød­gø­rings­anlæg til drik­ke­vand, anbe­faler vi, at de danske myndig­he­ders græn­se­værdi i drik­ke­vandet for natrium (Na) på maksimum 175 mg/l over­holdes.
Die Zukunft des Wassers liegt in unseren Händen
Die Zukunft des Wassers liegt in unseren Händen

Sådan beregner du natriumindhold efter blødgøring

Eksempel: Vandet fra vandværket har en hårdhedsgrad på 21 odH og natriumindholdet er 29 mg/l. Ved at reducere hårdheden til 6 0dH, øges natriumindholdet med 123 mg/l (15 odH x 8,2 mg/l), derved bliver det samlede natriumindhold 152 mg/l (29 mg/l + 123 mg/l), som ligger under den anbefalede grænseværdi.

Vær opmærksom i nogle områder

Vores drik­ke­vand har vari­eret indhold af natri­u­mind­hold alt efter geogra­fisk område. I nogle områder findes et natur­ligt højt indhold af natrium og det vil ikke være muligt at holde sig inden for græn­se­vær­dien, hvis du blød­gører vandet til 6 odH. Du må derfor accep­tere en højere hård­heds­grad i vandet og får derfor ikke maksi­malt udbytte af et blød­gø­rings­anlæg. Det drejer fx om områder i Dragør. Du kan finde natri­u­mind­holdet på dit lokale vand­værks hjem­meside.

 

17. september 2020

Kontakt og links

Visit your local website

Stay on this website