Om BWT

Du kan trygt vælge et BWT anlæg til dit drikkevand

Overvejer du et blødgøringsanlæg, er det vigtigt, at du som forbruger undersøger om det lever op til de danske myndigheders krav til produkter, der er i kontakt med drikkevand.
Kellerstrecke Kellerstrecke

Du kan trygt vælge et BWT anlæg til dit drik­ke­vand

BWT vand

Over­vejer du et blød­gø­rings­anlæg, er det vigtigt, at du som forbruger under­søger om det lever op til de danske myndig­he­ders krav til produkter, der er i kontakt med drik­ke­vand.

Et BWT anlæg er DVGW-​certi­fi­ceret og lever op til de danske myndig­he­ders krav til produkter i kontakt med drik­ke­vand. BWT anlæg er gennem­te­stet for at sikre en høj hygiejne og sikkerhed i drik­ke­vandet. Derfor kan du trygt instal­lere et BWT anlæg i dit hjem.

Vi anbe­faler at tegne en servi­ce­af­tale, så du opret­holder en forsat sikker drift af blød­gø­rings­an­lægget. Med et BWT anlæg får du et profes­sio­nelt produkt, hvor du hverken går på kompromis med din sundhed, sikkerhed eller hygiejnen i drik­ke­vandet.

Blød­gø­ring er en aner­kendt form for vand­be­hand­ling, som har været anvendt i mange år. Siden 1975 har vi i BWT Danmark arbejdet profes­sio­nelt med vand­be­hand­ling til det indu­stri­elle - og private marked. Vi kender vand. Uanset anven­del­ses­om­råde. Det betyder at vi selv forsker, udvikler og opti­merer alle vores vand­be­hand­lings­pro­cesser, så vi altid er på forkant med nye trends og tekno­lo­gier.

BWT lever op til danske myndig­he­ders krav til drik­ke­vand

Et blød­gø­rings­anlæg baseret på ionbyt­ning ændrer på tre elementer i vandet: calcium (Ca) og magne­sium (Mg) redu­ceres, hvor­imod natri­u­mind­holdet (Na) øges med 8,2 mg/l for hver redu­ceret hård­heds­grad. Ved opstart og indstil­ling af blød­gø­rings­anlæg anbe­faler vi, at danske myndig­he­dernes græn­se­vær­dier for natrium over­holdes. Du kan se vejled­ning her. 

Siden BWT anlæg til drik­ke­vand blev intro­du­ceret på markedet, har vi anbe­falet at danske myndig­he­ders græn­se­vær­di­erne følges. Alle anlæg, som startes op eller servi­ceres af BWT bliver indstillet efter græn­se­vær­di­erne. Vi tilbyder gratis træning til alle VVS'ere i instal­la­tion, opstart og indstil­ling af anlæg til drik­ke­vand.

Ingen forbin­delse mellem blød­gjort vand og tæringer af instal­la­tioner

I et BWT anlæg ændres der kun på mine­ra­lerne calcium(Ca) og magne­sium(Mg) og natrium(Na), hvilket ikke øger risi­koen for korro­sion. Det under­støttes af viden­ska­belig under­sø­gelse fra U.S. Environ­mental Protection Agency, som påviser, at blød­gø­ring af vand baseret på ionbyt­ning ikke påvirker korro­sion i drikkevands- og varmt brugs­vand­s­in­stal­la­tioner i boligen.

Som fagmand skal du skelne mellem lukkede vand­sy­stemer (f. eks. radi­a­tor­sy­stemer) og åbne vand­sy­stemer (varmt brugs­vand og drik­ke­vand) i boliger og ejen­domme. Vand opfører sig ander­ledes alt efter om det cirku­lerer i et lukket vand­sy­stem eller strømmer i et åbent vand­sy­stem, hvor der hele tiden tilføres nyt vand, som tappes vand via vand­haner, brusere mm. rundt omkring i boligen. Du kan se vejled­ning her. 

Ingen sund­heds­mæssig risiko ved blød­gjort vand

Ifølge en rapport udar­bejdet af Rambøll for Miljøsty­relsen, anser Styrelsen for Patient­sik­kerhed den sund­heds­mæs­sige effekt af blød­gø­ring som værende meget begrænset. Danske kostun­der­sø­gelser viser, at danskernes calci­u­mind­ta­gelse primært stammer fra andre føde­varer end vores drik­ke­vand. Dansk drik­ke­vand har et vari­eret indhold af calcium med et gennem­snit på 12 mg pr. 100 ml sammen­lignet med 123 mg pr. 100 ml for mælk (Kilde: Føde­va­re­sty­relsen og Arla). I f.eks. Vestjyl­land og Norge er kalkind­holdet i drik­ke­vandet natur­ligt lavt og i lande som Tyskland, Schweiz, Østrig og Sverige har man fjernet kalken fra vandet i mange år. Ved instal­la­tion af et blød­gø­rings­anlæg anbe­faler vi at justere indholdet af kalk til 6 hård­heds­grader, så sunde mine­raler bibe­holdes i vandet.

Servi­ce­af­taler giver sikker drift og vedli­ge­hold af blød­gø­rings­anlæg

Vi anbe­faler, at blød­gø­rings­anlæg til drik­ke­vand får et profes­sio­nelt eftersyn med faste inter­valler, som sikrer en effektiv, hygiej­nisk og korrekt drift, samtidig med at blød­gø­rings­an­læg­gets levetid forlænges. Et servi­ce­ef­tersyn omfatter desin­fi­ce­ring af anlæg, kontrol af instal­la­tionen, hydrauliske, elek­triske og meka­niske dele, udskift­ning af neds­lidte dele og desin­fek­tions­cellen. Et servi­ce­ef­tersyn afsluttes med vand­a­na­lyse med måling af natri­u­mind­holdet (Na) og efter­føl­gende korrekt indstil­ling af anlægget. Som ejer af et blød­gø­rings­anlæg skal du holde øje med, at anlægget altid har nok salt­tab­letter og holdes rent. Du kan se vejled­ninger og guides her. 

Vi tilbyder servi­ce­af­taler til private, boli­ge­jen­domme, offent­lige insti­tu­tioner, hoteller mm. En servi­ce­af­tale sikrer forsat høj hygiejne og sikkerhed i anlæg til drik­ke­vand. Se udvalget af servi­ce­af­taler til private og servi­ce­af­taler til erhverv.

BWT anlæg er certi­fi­ceret efter højeste tyske stan­dard

Det tyske DVGW-​certi­fi­ce­rings­proces er forankret i det euro­pæ­iske marked og har fungeret som en uafhængig og neutral certi­fi­ce­ring siden 1859. DVGW-​certi­fi­katet omfatter grun­dige regler fra tyske myndig­heder samt tyske og euro­pæ­iske stan­darder, der sikrer drifts-​​​og sund­heds­mæssig sikkerhed. Det betyder at regel­sættet, der indgår i certi­fi­katet, har høj fokus på sikkerhed, hygiejne, miljø og forbru­ger­be­skyt­telse. I forbin­delse med blød­gø­rings­anlæg i kontakt med drik­ke­vand, har de til opgave at sikre, at et anlæg ikke er sund­heds­ska­delig.

Gennemgår grun­dige bakte­ri­o­lo­giske og toksi­ko­lo­giske test

Blød­gø­rings­anlæg med et DVGW-​certi­fikat gennemgår en grundig bakte­ri­o­lo­gisk test efter den tyske norm DIN 19636-​​100, som er speci­fikt udar­bejdet til bakte­ri­e­test af blød­gø­rings­anlæg. Under den bakte­ri­o­lo­giske test podes blød­gø­rings­an­lægget med bakte­rier. Testen tager både højde for peri­oder med stil­stand og normal drift. Under test­pe­ri­oden udtages der vand­prøver løbende, som testes af et godkendt analy­se­in­stitut for mikro­or­ga­nismer, E.coli og coli­forme bakte­rier. Testen skal påvise, at anlægget har hygiej­niske funk­tioner, som sikrer, at drik­ke­vandet er sundt. Udover bakte­ri­o­lo­giske test, bliver mate­ri­a­lerne under toksi­ko­lo­giske test under­søgt for sund­heds­mæs­sige risici for forbru­geren. De toksi­ko­lo­giske test lever op til de høje tyske krav, der er udar­bejdet af Umwelt Bunde­samt, som er Tysklands centrale miljø­myn­dighed svarende til Miljøsty­relsen i Danmark.

Flere milli­oner husstande har alle­rede et blød­gø­rings­anlæg i hjemmet

Blød­gø­ring baseret på ionbyt­nings­tek­no­lo­gien er en aner­kendt og udbredt tekno­logi, der har været benyttet globalt i mere end 50 år til erhverv, men i den grad også til private forbru­gere. Blød­gø­ring anvendes til flere former for erhverv, som hotel-​​og restau­ra­tions­bran­chen, indu­strien og sund­heds­sek­toren.

Bran­che­sta­ti­stik påviser, at omkring 24 milli­oner blød­gø­rings­anlæg er instal­leret i private husstande. Især den vest­lige verden, som USA og Europa har taget vand­be­hand­ling til sig. I Tyskland, hvor der sælges mere end 62.000 blød­gø­rings­anlæg om året, findes der alle­rede mere end 1 million instal­la­tioner, ifølge Allied Market Research. Efter­spørgslen skyldes især forbru­ge­rens behov for kalkfrit vand til hushold­nings­ap­pa­rater og vandin­stal­la­tioner, da det giver drifts­be­spa­relser og de mange gener med højt kalkind­hold i vandet undgås.

 

23. september 2020

Visit your local website

Stay on this website