Leje af vandbehandlingsanlæg

Ønsker du ikke at investere i et anlæg, har du muligheden for at leje et vandbehandlingsanlæg fra BWT. Kontakt os for mere information om pris og behov
Få rådgivning her
Service service

Udlejning af vandbehandlingsanlæg

BWT VAND

Lej et stan­dar­danlæg på måneds­basis
Ønsker du ikke at inve­stere i et anlæg, kan leje af et vand­be­hand­lings­anlæg på måneds­basis være en god mulighed for dig og dit behov. Leje­an­lægget vil indgå i din drift på normal vis, som havde du købt anlægget.

Lej et anlæg i trailer på dags­basis
Alle vores mobile vand­be­hand­lings­anlæg udlejes også på dags­basis. Vi sørger for at udlej­nings­an­lægget opstilles, idrift­sættes og afkobles. Du slipper for inve­ste­ring i et anlæg og besværet med selve hånd­te­ringen.

Akut behov?
Vi har udlej­nings­anlæg i trai­lere stående klar og vi kan indenfor få timer hjælpe dig med den rette vand­kva­litet. Alle anlæg er klar til brug og kan dække alt fra små til større vand­behov.

Lej et stan­dar­danlæg

Ønsker du ikke at inve­stere i et anlæg, kan leje af et vand­be­hand­lings­anlæg på måneds­basis være en alter­nativ løsning. Leje­an­lægget vil indgå i din drift på normal vis, som havde du købt anlægget.

 

Fordele ved leje af anlæg:

 • Du kan komme i gang med vand­be­hand­ling uden større inve­ste­ring
 • Du får ingen over­ra­skelser - fast månedlig leje via PBS
 • Du skal ikke kredit­god­kendes
 • Ændres dit behov er opgra­de­ring af løsningen altid muligt
 • Du får ingen ekstra regninger på servi­ce­af­tale
 • SMS-service sikrer retti­dige filter­skift og dermed stabil vand­kva­litet
 • Du får fast rabat på rege­ne­ra­tion ved leje af rege­ne­ra­tions­filtre

Alt er inklusiv i lejen!

 • Leve­ring, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
 • Service hver 6. måned på anlæg
 • Tid, kørsel samt reser­ve­dele er inklusiv i leje­af­talen
 • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)
 • Monte­ringssæt og vogn m/hjul til rege­ne­ra­tions­filtre
 • SMS-service til rege­ne­ra­tions­filtre
 • 20 % rabat på rege­ne­ra­tion af filtre

 

Følgende anlæg udlejes på måneds­basis:

Bestaqua 60-62, PERMAQ Compact 41, PERMAQ Compact 274, PERMAQ Pro 1800-serien, AK Filtre, KVD, FVD, FTV, BWT Safes­hower  

 

Lej et vand­be­hand­lings­anlæg i trailer


Mobile udlej­nings­anlæg

Oplever I drifts­stop, eller skal I vedli­ge­holde jeres nuvæ­rende vand­be­hand­lings­anlæg?
Vores mobile udlej­nings­anlæg kan være en god løsning, indtil jeres anlæg er oppe at køre igen. Behovet for midler­tidig forsy­ning kan også opstå ved indkø­ring af nye vand­be­hand­lings­anlæg eller ved ændringer i selve produk­tionen.

Alle vores mobile vand­be­hand­lings­anlæg udlejes på dags­basis. Vi sørger for at udlej­nings­an­lægget opstilles, idrift­sættes og afkobles. Du slipper for inve­ste­ring i et anlæg og besværet med hånd­te­ring.

 

 

Akut behov? Vi har udlej­nings­anlæg i trai­lere stående klar og vi kan indenfor få timer hjælpe dig med den rette vand­kva­litet. Alle anlæg er klar til brug og kan dække alt fra små til større vand­behov.

Fordele ved mobile udlej­nings­anlæg

 • Flek­si­belt – Anlægget er monteret i trai­leren og kan opstilles udenfor
 • Hurtigt – Ved akut behov, kan vi levere behandlet vand inden for få timer
 • Økono­misk - Ingen inve­ste­ring i nyt anlæg, kun lejeud­gift i en tids­be­grænset periode
 • Bekym­rings­frit - Intet besvær med hånd­te­ring eller vedli­ge­hold af vand­be­hand­lings­anlæg  

 

 

Online over­våg­ning af udlej­nings­anlæg

Er stabil og korrekt vand­kva­litet kritisk for jeres produk­tion og drift? Så kan en 24-​timers vagt­ord­ning i forbin­delse med leje af et vand­be­hand­lings­anlæg være en fordel for jeres behov. Det betyder, at vores servi­ce­tek­niker kan rykke ud døgnet rundt, hvis uheldet skulle være ude.

Flere af vores udlej­nings­anlæg er compu­ter­sty­rede og BWT’s servi­ce­af­de­ling kan fjer­nover­våge og -​styre vand­be­hand­lings­an­lægget. Det eneste vi behøver, er, at anlægget får adgang til inter­nettet. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om driften af vand­be­hand­lings­an­lægget og vi garan­terer, at den ønskede vand­kva­litet er til rådighed hele tiden.

Flek­sibel påfyld­ning eller rens­ning af fjern­var­me­vand

Mobile vand­be­hand­lings­anlæg er en flek­sibel og økono­misk løsning til påfyld­ning af vand på nye fjernvarme-​​ eller central­var­me­anlæg. Vores anlæg kan også rense og forbedre den eksi­ste­rende vand­kva­litet på fjernvarme-​​/central­var­me­an­lægget. Udlej­nings­an­lægget tilkobles i en periode på det lukkede kredsløb, indtil vand­kva­li­teten når det ønskede niveau.

 


 • Påfyld­ning af nye fjernvarme-​​ eller central­var­me­anlæg
 • Påfyld­ning af solvar­me­anlæg og varmelagre
 • Rens­ning og forbed­ring af eksi­ste­rende central­var­me­vand ved tilkob­ling til fjern­var­me­sy­stem

Visit your local website

Stay on this website