Leje af vandbehandlingsanlæg

Ønsker du ikke at investere i et anlæg, har du muligheden for at leje et vandbehandlingsanlæg fra BWT. Kontakt os for mere information om pris og behov
Service service

Udlejning af vandbehandlingsanlæg

Lej et stan­dar­danlæg på måneds­basis
Ønsker du ikke at inve­stere i et anlæg, kan leje af et vand­be­hand­lings­anlæg på måneds­basis være en god mulighed for dig og dit behov. Leje­an­lægget vil indgå i din drift på normal vis, som havde du købt anlægget.

Lej et anlæg i trailer på dags­basis
Alle vores mobile vand­be­hand­lings­anlæg udlejes også på dags­basis. Vi sørger for at udlej­nings­an­lægget opstilles, idrift­sættes og afkobles. Du slipper for inve­ste­ring i et anlæg og besværet med selve hånd­te­ringen.

Akut behov?
Vi har udlej­nings­anlæg i trai­lere stående klar og vi kan indenfor få timer hjælpe dig med den rette vand­kva­litet. Alle anlæg er klar til brug og kan dække alt fra små til større vand­behov.

Lej et stan­dar­danlæg

Ønsker du ikke at inve­stere i et anlæg, kan leje af et vand­be­hand­lings­anlæg på måneds­basis være en alter­nativ løsning. Leje­an­lægget vil indgå i din drift på normal vis, som havde du købt anlægget.

 

Fordele ved leje af anlæg:

 • Du kan komme i gang med vand­be­hand­ling uden større inve­ste­ring
 • Du får ingen over­ra­skelser - fast månedlig leje via PBS
 • Du skal ikke kredit­god­kendes
 • Ændres dit behov er opgra­de­ring af løsningen altid muligt
 • Du får ingen ekstra regninger på servi­ce­af­tale
 • SMS-service sikrer retti­dige filter­skift og dermed stabil vand­kva­litet
 • Du får fast rabat på rege­ne­ra­tion ved leje af rege­ne­ra­tions­filtre

Alt er inklusiv i lejen!

 • Leve­ring, opstart og indre­gu­le­ring af anlæg
 • Service hver 6. måned på anlæg
 • Tid, kørsel samt reser­ve­dele er inklusiv i leje­af­talen
 • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)
 • Monte­ringssæt og vogn m/hjul til rege­ne­ra­tions­filtre
 • SMS-service til rege­ne­ra­tions­filtre
 • 20 % rabat på rege­ne­ra­tion af filtre

 

Følgende anlæg udlejes på måneds­basis:

Bestaqua 60-62, PERMAQ Compact 41, PERMAQ Compact 274, PERMAQ Pro 1800-serien, AK Filtre, KVD, FVD, FTV, BWT Safes­hower  

 

Lej et vand­be­hand­lings­anlæg i trailer


Mobile udlej­nings­anlæg

Oplever I drifts­stop, eller skal I vedli­ge­holde jeres nuvæ­rende vand­be­hand­lings­anlæg?
Vores mobile udlej­nings­anlæg kan være en god løsning, indtil jeres anlæg er oppe at køre igen. Behovet for midler­tidig forsy­ning kan også opstå ved indkø­ring af nye vand­be­hand­lings­anlæg eller ved ændringer i selve produk­tionen.

Alle vores mobile vand­be­hand­lings­anlæg udlejes på dags­basis. Vi sørger for at udlej­nings­an­lægget opstilles, idrift­sættes og afkobles. Du slipper for inve­ste­ring i et anlæg og besværet med hånd­te­ring.

 

Akut behov? Vi har udlej­nings­anlæg i trai­lere stående klar og vi kan indenfor få timer hjælpe dig med den rette vand­kva­litet. Alle anlæg er klar til brug og kan dække alt fra små til større vand­behov.

Fordele ved mobile udlej­nings­anlæg

 • Flek­si­belt – Anlægget er monteret i trai­leren og kan opstilles udenfor
 • Hurtigt – Ved akut behov, kan vi levere behandlet vand inden for få timer
 • Økono­misk - Ingen inve­ste­ring i nyt anlæg, kun lejeud­gift i en tids­be­grænset periode
 • Bekym­rings­frit - Intet besvær med hånd­te­ring eller vedli­ge­hold af vand­be­hand­lings­anlæg      

Online over­våg­ning af udlej­nings­anlæg

Er stabil og korrekt vand­kva­litet kritisk for jeres produk­tion og drift? Så kan en 24-timers vagt­ord­ning i forbin­delse med leje af et vand­be­hand­lings­anlæg være en fordel for jeres behov. Det betyder, at vores servi­ce­tek­niker kan rykke ud døgnet rundt, hvis uheldet skulle være ude.

Flere af vores udlej­nings­anlæg er compu­ter­sty­rede og BWT’s servi­ce­af­de­ling kan fjer­nover­våge og -styre vand­be­hand­lings­an­lægget. Det eneste vi behøver, er, at anlægget får adgang til inter­nettet. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om driften af vand­be­hand­lings­an­lægget og vi garan­terer, at den ønskede vand­kva­litet er til rådighed hele tiden.

Flek­sibel påfyld­ning eller rens­ning af fjern­var­me­vand

Mobile vand­be­hand­lings­anlæg er en flek­sibel og økono­misk løsning til påfyld­ning af vand på nye fjernvarme- eller central­var­me­anlæg. Vores anlæg kan også rense og forbedre den eksi­ste­rende vand­kva­litet på fjernvarme-/central­var­me­an­lægget. Udlej­nings­an­lægget tilkobles i en periode på det lukkede kredsløb, indtil vand­kva­li­teten når det ønskede niveau.

 

 • Påfyld­ning af nye fjernvarme- eller central­var­me­anlæg
 • Påfyld­ning af solvar­me­anlæg og varmelagre
 • Rens­ning og forbed­ring af eksi­ste­rende central­var­me­vand ved tilkob­ling til fjern­var­me­sy­stem

Vi hjælper dig med at finde den rette løsning

BWT historier

Visit your local website

Stay on this website