Vejled­ning om natrium i drik­ke­vand og blød­gø­ring

I et blød­gø­rings­anlæg baseret på ionbyt­ning ændres der kun på tre elementer i vandet: calcium (Ca) og magne­sium (Mg) redu­ceres, hvor­imod natri­u­mind­holdet (Na) øges med 8,2 mg/l for hver redu­ceret hård­heds­grad. Når du instal­lerer eller servi­cerer et blød­gø­rings­anlæg til drik­ke­vand, anbe­faler vi, at de danske myndig­he­ders græn­se­værdi i drik­ke­vandet for natrium (Na) på maksimum 175 mg/l over­holdes.
Die Zukunft des Wassers liegt in unseren Händen
Die Zukunft des Wassers liegt in unseren Händen

Sådan beregner du natriumindhold efter blødgøring

Eksempel: Vandet fra vandværket har en hårdhedsgrad på 21 odH og natriumindholdet er 29 mg/l. Ved at reducere hårdheden til 6 0dH, øges natriumindholdet med 123 mg/l (15 odH x 8,2 mg/l), derved bliver det samlede natriumindhold 152 mg/l (29 mg/l + 123 mg/l), som ligger under den anbefalede grænseværdi.

Vær opmærksom i nogle områder

Vores drik­ke­vand har vari­eret indhold af natri­u­mind­hold alt efter geogra­fisk område. I nogle områder findes et natur­ligt højt indhold af natrium og det vil ikke være muligt at holde sig inden for græn­se­vær­dien, hvis du blød­gører vandet til 6 odH. Du må derfor accep­tere en højere hård­heds­grad i vandet og får derfor ikke maksi­malt udbytte af et blød­gø­rings­anlæg. Det drejer fx om områder i Dragør. Du kan finde natri­u­mind­holdet på dit lokale vand­værks hjem­meside.

 

17. september 2020

Kontakt og links

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country