Ikonisk café skifter dyrt flaske­vand ud med bære­dygtigt BWT vand

cafe-bwt-vand-bottlefreezone
cafe-bwt-vand-bottlefreezone
Den Køben­havnske restau­rant, Café Dan Turèll, der er opkaldt efter digteren af samme navn, valgte at skifte den dyre flaske­vands­løs­ning ud med en bære­dygtig drikkevandskøler med tappetårn fra BWT. Nu har de filtreret poste­vand døgnet rundt, så besværet og omkost­ninger ved flaske­vand væk spares helt væk!
.
Café Dan Turèll har siden 1977 haft en plads i mange køben­hav­neres hjerter og blev i 2019 købt på ny og har siden gennem­gået 5 måne­ders renove­ring, der bringer stedets ånd og mange­årige historie tilbage til caféen. Men med et moderne kvali­tets­be­vidst twist. Det moderne kvali­tets­be­vidste twist kommer blandt andet til udtryk i cafeens nyeste inve­ste­ring: vand.

Undgår nu besværlig hånd­te­ring og opbe­va­ring

Hele restau­ra­tions­bran­chen er afhæn­gige af at kunne servere vand til sine gæster, hvor spørgs­målet: "med eller uden brus?" er et gent­a­gende spørgsmål. Ofte ender løsningen i køb af flere tons flaske­vand, der kræver tids­kræ­vende bestill­inger, unød­ven­dige lange trans­port­ture fra produk­tion­ssted til leve­randør og restau­rant - og ikke mindst kræver de mange flaske­vand uanede mængder af opbe­varing og timevis hånd­te­ring af person­alet.

Med besø­gende fem dage om ugen bliver der hurtigt sendt mange flaske­vand over disken. Alek­sander Haugs­trup, der er bar-manager på Café Dan Turéll, fortæller også at køb af flaske­vand hurtigt koster mellem 4-15 kroner stykket, hvilket hurtigt løber op i et stort beløb på bare vand. Derfor kiggede Alek­sander også ind i alter­na­tive løsninger, der kunne matche cafeens nye iden­titet.

En BWT drikkevandskøler og tappetårn blev instal­leret i cafeen. Vand­baren kan levere både vand med og uden brus, så flaske­vand fuld­stændig kan spares væk. Desuden kan tappetårnet fra BWT nemt indstilles til automatisk at fylde en hel karaffel ad gangen, hvilket frigiver en masse tid til person­alet, der nemt kan løse andre opgaver i mellem­tiden.

cafe-bwt-vand-bottlefreezone
cafe-bwt-vand-bottlefreezone

Sparer tusindvis af kroner om måneden

"Nu sparer vi 5000 kroner om måneden på bare vand", fortæller Alek­s­ander Haugs­trup, der også lægger vægt på at cafeen har fået meget mere plads, eftersom de ikke længere skal opbe­vare pallevis af flaske­vand.

Perso­nalet skal ikke længere hånd­tere hverken tomme flasker eller tunge vare­mod­ta­gelser - noget som de før brugte flere timer på hver uge. Nu er opbe­va­ring, lager og køle­plads væsent­ligt nemmere, efter de har inve­steret i et auto­ma­tisk system, som AQA drink vand­baren fra BWT.

Foruden de prak­tiske fordele, er der en anden værdi, der står tyde­ligt frem. "Den klare værdi for cafeen er helt klart, at vi kan tilbyde vand i et marked, hvor vand ellers er rela­tivt dyrt," fortæller Alek­s­ander, der samtidig under­streger at de slet ikke tager penge for vand længere. Det koster kun cafeen 2000 kroner om måneden at have vand­baren kørende - og her tæller også lejeud­giften samt service, hvis der skulle opstå problemer.

Ved du hvad du kan tjene på BWT vand?

Få en gratis beregning på hvad det kan betyde for din forretning.

900 gode grunde til at filtrere poste­vandet

I Danmark drikker vi over 120 milli­oner liter flaske­vand om året. Det er både dyrt for penge­pungen, men også for miljøet. Det er især produk­tion og trans­port af flaske­vandet, der koster energi og dermed et stort CO2-udslip. En under­sø­gelse fore­taget af Hofor viser også, at poste­vand er 900 gange mere miljøvenligt end flaske­vand af netop samme grund. Derfor kan det hurtigt betale sig for økono­mien og samvit­tigheden, at filtrere vores poste­vand, så vi får det bedste ud af det, vi alle­rede er beriget med fra natu­rens side.
For you and planet blue
For you and planet blue

Har du lyst til at vide mere om BWT vandkølere og barkoncepter?

Vil du også servere kølet og filtreret vand til dine gæster? Læs mere om hvad en vandkøler kan betyde for din forret­ning.

Fik du også læst..

Visit your local website

Stay on this website