Sygdom pga. legionella kan undgås!

BWT Perlwasser
BWT Perlwasser
Ifølge et svar fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets Sundheds-udvalg oplever vi en markant stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med legionellabakterien, der kan give den frygtede lungesygdom legionærsyge. Ifølge ministeriet er både væksten og antallet af smittede højere end i andre EU-lande.
.

I Danmark bekæmper vi primært legio­nel­la­bak­te­rien i det varme vand med en konstant høj vand­tem­pe­ratur. Dette medfører et unødigt højt ener­gi­for­brug uden helt at løse problemet med legio­nella og andre bakte­rier i vandet.

I Danmark smittes et stigende antal menne­sker med legio­nella, der især rammer ældre og svæk­kede personer. I 2022 er der påvist 287 tilfælde af legio­nella smit­tede i Danmark. Morta­li­teten er steget gennem de seneste år, fra 11,5 % i 2019 til 14,5 % i 2021 oplyser Statens Serum Institut.

Sammen­ligner man med tallene for andre EU-lande, ligger antallet af smit­tede i Danmark 100 til 500 procent højere end i sammen­lig­ne­lige lande som England, Tyskland og Sverige, viser tal fra ECDC, der er EUs agentur for smit­somme sygdomme.

Blandt de smit­tede er det især ældre og i forvejen syge personer, der risi­kerer at dø af legio­nær­sygdom. Ti procent af de smit­tede med legio­nær­sygdom dør, men tallet er langt højere for i forvejen svæk­kede personer. F.eks. dør ca. 30% af de hospi­tal­s­ind­lagte, hvis de også rammes af legio­nær­sygdom.

 

Ny løsning mindsker risikoen for legionella

Du behøver ikke at accep­tere risi­koen for sygdom pga. legio­nella og kan let helt undgå bakte­rien på alle insti­tu­tioner og bebo­el­ses­e­jen­domme. En løsning fra BWT og Danish Clean Water (DCW) kan både mindske ener­gi­for­bruget og risi­koen for legio­nel­las­mitte.

"Danish Clean Water i Sønder­borg har udviklet deres NEUTHOX-tekno­logi, hvor man med en simpel proces med salt, vand og elek­tri­citet helt kan fjerne biofilm og bakte­rier fra rør og vand­sy­stemet i øvrigt. Tekno­lo­gien gør det muligt at sænke tempe­ra­turen på det varme vand, hvilket samti­digt giver en reduk­tion af ener­gi­for­bruget på op til 15 procent", forklarer Mads Maymann Jørgensen, salgsdirektør hos BWT.

"Det er oplagt at benytte tekno­lo­gien i kommu­nale insti­tu­tioner som ældre­centre, svøm­me­haller, skoler og dagin­sti­tu­tioner, større boli­ge­jen­domme, hoteller og virk­som­heder indenfor føde­va­re­pro­duk­tion", slutter Mads Maymann Jørgensen.

I Danmark markeds­føres DCW’s anlæg eksklu­sivt under BWT’s brand og er en inte­greret del af BWT’s produkt­por­te­følje. Anlægget markeds­føres under navnet BWT Safes­hower.

 

Bekæmp legio­nella med et desin­fek­tions­anlæg

BWT Safes­hower anlægget bekæmper legio­nella kun med salt, vand og strøm. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne. Velegnet til syge­huse, svømme- og sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem mm.

Komplet legionellabekæmpelse

Fra indle­dende test til vedva­rende sikkerhed - bekæmp legio­nella og få tryg­heden tilbage med ekspert­hjælp fra BWT.

Visit your local website

Stay on this website