Borren Bryghus fik mere øl uden kalk

Perfekte Wasserquälität
Perfekte Wasserqualität
Tikøb Bryghus i Nord­s­jæl­land og Borren Bryghus i Odsherred samar­bejder om ølbryg­ning, og de to bryg­me­stre er enige om, at vand­be­hand­ling giver ca. 20 procent større effek­ti­vitet og en mere elegant smag.
.

Claus Klint fra Borren Bryghus har vundet flere priser for sit øl, og han har i 2016 også repræ­sen­teret Danmark ved euro­pa­mester­ska­berne i hånd­bryg­ning i Rom. Borren Bryghus har et mindre bryg­geri i Odsherred, men med succesen har det ikke længere tilstræk­kelig kapa­citet til efter­spørgslen. Derfor har Claus Klint lejet sig ind hos Erik Jensen, der driver Tikøb Bryghus.

Claus Klint har i samar­bejde med BWT arbejdet med vand­be­hand­ling i sit bryg­geri, hvor han har gode erfa­ringer med at redu­cere karbo­nat­hård­heden med et BWT Bestmax filter, der typisk anvendes på bl.a. restau­ranter og i cafeer.

- Da jeg flyt­tede hoved­pro­duk­tionen til Erik Jensens nyetab­le­rede Tikøb Bryghus var det natur­ligt, at jeg tog mine gode erfa­ringer med vand­be­hand­ling og samar­bejdet med BWT med. Men da kapa­ci­teten er på 75.000 liter årligt og behovet derfor meget større, måtte BWT udvikle en større ny løsning til os, siger Claus Klint.

Mere elegant smag

Fordi vi i Danmark primært drikker grund­vand, vil det typisk have et stort indhold af kalk og andre mine­raler. Især kalk er proble­ma­tisk ud fra et gastro­no­misk syns­punkt, da kalk neut­ra­li­serer mange af de smags-​ og aroma­stoffer, der gerne skulle finde vej til øllet. Det er bl.a. derfor at mange restau­ranter og cafeer benytter sig af vand­be­hand­ling.

- Der er flere fordele ved vand­be­hand­ling. Den største og helt objek­tive forbed­ring er effek­ti­vi­teten. Vi kan typisk brygge 15-20% mere øl på samme mæsk. Person­ligt synes jeg også, at øllet får en mere elegant smag, når vi benytter kalkfrit vand. 15-20% bliver til mange flasker på et år, så det er ret let at regne ud, at det er en god forret­ning, frem­hæver Claus Klint.

Ifølge Claus Klint gælder smags-​ og effek­ti­vi­tets­for­bed­rin­gerne uanset, om han brygger i mindre skala i Odsherred eller i det større anlæg, han har adgang til hos Tikøb Bryghus. Bryg­ger­kol­le­gaen Erik Jensen er enig, men nævner også, at man tyde­ligt kan se forskel på varme­e­le­menter, kar og kedler, når der benyttes behandlet vand uden kalk.

- Jeg mødte Claus på en messe for godt et år siden, hvor vi star­tede med at tale om vand­be­hand­ling. Siden har vi samar­bejdet om at skabe den opti­male vand­be­hand­lings­løs­ning til micro­bryg­ge­rier. Samar­bejdet er nu udvidet til Tikøb Bryghus og Erik Jensen. Resul­ta­terne viser alle­rede, at det både er en god forret­ning at vand­be­handle, men også at det giver bedre øl og længere levetid på selve anlægget, når der ikke længere sætter sig kalk, slutter Jesper Vos, der er salgs­chef for HORECA hos BWT i Danmark.

BWT bestmax filter - velegnet til håndbrygning af øl

Læs mere om filtret her

Visit our international website

Go to
Stay on this website