Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Borren Bryghus fik mere øl uden kalk

Perfekte Wasserquälität
Perfekte Wasserqualität
Tikøb Bryghus i Nord­s­jæl­land og Borren Bryghus i Odsherred samar­bejder om ølbryg­ning, og de to bryg­me­stre er enige om, at vand­be­hand­ling giver ca. 20 procent større effek­ti­vitet og en mere elegant smag.
.

Claus Klint fra Borren Bryghus har vundet flere priser for sit øl, og han har i 2016 også repræ­sen­teret Danmark ved euro­pa­mester­ska­berne i hånd­bryg­ning i Rom. Borren Bryghus har et mindre bryg­geri i Odsherred, men med succesen har det ikke længere tilstræk­kelig kapa­citet til efter­spørgslen. Derfor har Claus Klint lejet sig ind hos Erik Jensen, der driver Tikøb Bryghus.

Claus Klint har i samar­bejde med BWT arbejdet med vand­be­hand­ling i sit bryg­geri, hvor han har gode erfa­ringer med at redu­cere karbo­nat­hård­heden med et BWT Bestmax filter, der typisk anvendes på bl.a. restau­ranter og i cafeer.

- Da jeg flyt­tede hoved­pro­duk­tionen til Erik Jensens nyetab­le­rede Tikøb Bryghus var det natur­ligt, at jeg tog mine gode erfa­ringer med vand­be­hand­ling og samar­bejdet med BWT med. Men da kapa­ci­teten er på 75.000 liter årligt og behovet derfor meget større, måtte BWT udvikle en større ny løsning til os, siger Claus Klint.

Mere elegant smag

Fordi vi i Danmark primært drikker grund­vand, vil det typisk have et stort indhold af kalk og andre mine­raler. Især kalk er proble­ma­tisk ud fra et gastro­no­misk syns­punkt, da kalk neut­ra­li­serer mange af de smags-​ og aroma­stoffer, der gerne skulle finde vej til øllet. Det er bl.a. derfor at mange restau­ranter og cafeer benytter sig af vand­be­hand­ling.

- Der er flere fordele ved vand­be­hand­ling. Den største og helt objek­tive forbed­ring er effek­ti­vi­teten. Vi kan typisk brygge 15-20% mere øl på samme mæsk. Person­ligt synes jeg også, at øllet får en mere elegant smag, når vi benytter kalkfrit vand. 15-20% bliver til mange flasker på et år, så det er ret let at regne ud, at det er en god forret­ning, frem­hæver Claus Klint.

Ifølge Claus Klint gælder smags-​ og effek­ti­vi­tets­for­bed­rin­gerne uanset, om han brygger i mindre skala i Odsherred eller i det større anlæg, han har adgang til hos Tikøb Bryghus. Bryg­ger­kol­le­gaen Erik Jensen er enig, men nævner også, at man tyde­ligt kan se forskel på varme­e­le­menter, kar og kedler, når der benyttes behandlet vand uden kalk.

- Jeg mødte Claus på en messe for godt et år siden, hvor vi star­tede med at tale om vand­be­hand­ling. Siden har vi samar­bejdet om at skabe den opti­male vand­be­hand­lings­løs­ning til micro­bryg­ge­rier. Samar­bejdet er nu udvidet til Tikøb Bryghus og Erik Jensen. Resul­ta­terne viser alle­rede, at det både er en god forret­ning at vand­be­handle, men også at det giver bedre øl og længere levetid på selve anlægget, når der ikke længere sætter sig kalk, slutter Jesper Vos, der er salgs­chef for HORECA hos BWT i Danmark.

BWT bestmax filter - velegnet til håndbrygning af øl

Læs mere om filtret her

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land