Laboratorievand til fuldautomatiske analyseanlæg

randers-hospital-laboratorie-analyser
randers-hospital-laboratorie-analyser
Plads­be­spa­rende vandrens­ning med forsy­nings­sik­kerhed til Regions­ho­spi­talet i Randers
.

I forbin­delse med en almin­delig udskift­ning af udstyret til at analy­sere blod­prøver, skulle Regions­ho­spi­talet i Randers have opgra­deret deres vand­be­hand­lings­løs­ning. BWT leve­rede et anlæg, som både matchede de høje krav fra det nye fuldau­to­ma­tiske analy­se­anlæg og var kompakt nok til, at der var plads til det i den gamle og trange bygning.

 

Fuldau­to­ma­tiske analy­se­anlæg stiller høje krav til vand­kva­li­teten for at undgå foru­re­ning af analy­se­re­sul­ta­terne og beskytte appa­ra­turet. En plan­lagt inve­ste­ring i en ny blod­prø­verobot krævede en ombyg­ning, hvor det det nye vand­be­hand­lings­anlæg fra BWT blev placeret i tage­tagen.

BWT’s EDI-anlæg (elek­tro­deio­ni­se­ring) kræver mindre plads end andre anlæg, og er kende­tegnet ved at behandle vandet uden kemi­ka­lier i en kombi­na­tion af membran­tek­no­logi og ionbyt­ning mellem et elek­trisk felt. EDI-anlæg­gets driftsom­kost­ninger er desuden lave, da der bl.a. ikke er brug for rege­ne­ra­tions­ke­mi­ka­lier.

"Da vi skulle i gang med projektet, kontak­tede jeg mine kolleger i regionen, hvor de har en del erfa­ringer på området. De anbe­fa­lede bl.a., at vi tog kontakt til flere forskel­lige leve­ran­dører heri­blandt BWT", siger Andreas Hovmark, der er bygnings­kon­struktør og projekt­leder i Teknisk Afde­ling på Regions­ho­spi­talet Randers. Han fort­sætter:

Vi kunne hurtigt se, at BWT’s løsning var plad­s­ef­fektiv og frem for alt levede op til vores krav om forsy­nings­sik­kerhed, så vi samtidig har mulighed for en anden forsy­nings­streng, hvis der sker nedbrud eller lignende. Forsy­nings­sik­ker­heden er meget vigtig for os.

Laboratorievand Type 1

Moderne fuldau­to­ma­tiske analy­se­anlæg stiller store krav til vand­kva­li­teten, der skal være labo­ra­to­ri­e­vand type 1. Det er American Society for Testing and Mate­rials, der fast­sætter stan­darder for bl.a. labo­ra­to­ri­e­vand, hvor type 1 er den reneste kvalitet, der samtidig har god lednings­evne.

I mange analy­se­pro­cesser tilsættes en substans, som starter den kemiske proces. Det kaldes en reak­tant og kan eksem­pelvis være vand. Vand brugt til dette formål skal natur­ligvis være rent og frit for salte og bakte­rier for at sikre, at resul­tatet er korrekt, og at den rigtige behand­ling af patienten kan iværk­sættes.

På Regions­ho­spi­talet Randers har man valgt at dimen­sio­nere anlægget sådan, at de er sikret forsy­nings­sik­kerhed gennem et såkaldt redun­dant system, der forsynes fra to strenge. Det betyder, at man kan produ­cere type 1 labo­ra­to­ri­e­vand i en periode, selvom den primære forsy­nings­streng bryder ned.

Tonni Bech­mann Angelsø fra BWT oplyser, at man har udviklet den redun­dante løsning med særlig tanke på danske syge­huse, der er meget afhæn­gige af konstant forsy­ning af type 1-vand.

"EDI-anlægget er effek­tivt, men forud­sætter at vandet alle­rede er forbe­handlet. For at undgå nedetid har vi skabt en løsning med loop unit, der er fuld redun­dant med en anden forsy­nings­streng. Sammen med vores servi­ce­af­tale med 2-3 timers respon­stid, kan vi love høj oppetid under selv ret ekstreme forhold," slutter Tonni Bech­mann Angelsø fra BWT

Visit your local website

Stay on this website