Sådan kan du beskytte dit hjem mod vandskader

Perla Tabs
softener
Vandskader er, uanset omfang, et scenarie vi alle ønsker at hoppe let og elegant udenom. Hvad enten der er tale om et sprunget vandrør, oversvømmelse i kælderen eller skjulte lækager, så kan vandskader forårsage store problemer, store regninger og store bekymringer. Så hvorfor ikke komme vandskaden i forkøbet? Bliv advaret om vandlækager med det nye BWT PERLA blødgøringsanlæg og beskyt dit hjem mod vandskader.
.

Hvad kan du gøre for at fore­bygge vand­skader?

Det er ikke lige­frem fordi kalen­deren viser hvilken dag, du kan forvente en vand­skade i dit hus. Vand­skader er nærmest umulige at forudse og derfor har vi også sjæl­dent mulighed for at fore­bygge dem.

Dog findes der nogle gode råd til, hvordan du kan fore­bygge risi­koen for vand­skader.

  1. Du kan sørge for at opbe­vare dine værdi­fulde papirer og minder i en plastik­kasse, så de har en større chance for at over­leve en mulig vand­skade.
  2. Du kan også sørge for at tjekke rør og ventiler for utæt­heder og tæringer jævn­ligt for at fore­bygge risi­koen for en vand­lækage.
  3. Når du alli­gevel er en tur udenfor, så rens dine tagrender, nedløb og brønde - hvis de er stoppet til, kan det sagtens være årsagen til en kommende vand­skade.
  4. Gå en runde omkring dit hus og hold øje med soklen og det omkring­lig­gende terræn. Der må ikke være for store revner eller skader i soklen og terrænet skal skråne væk fra dit hus, så vandet ikke samler sig.

For ekstra sikkerhed, kan du placere vanda­larmer rundt omkring i dit hjem, der auto­ma­tisk lukker for vand­for­sy­ningen til dit hjem.

AQA Guard Sensor
AQA Guard Sensor
Flere huse­jere oplever at få en vand­skade derhjemme. Når først skaden er sket, kan det blive en dyr fornø­jelse. Så hvorfor ikke komme vand­skaden i forkøbet? Bliv advaret om vand­lækager med det nye BWT PERLA blød­gø­rings­anlæg og beskyt dit hjem mod vand­skader.

Vand­skadea­larmer beskytter dit hjem

Det nye BWT PERLA blød­gø­rings­anlæg fjerner ikke kun kalken fra vandet, men har også indbyg­gede sikker­heds­sy­stemer, der hjælper dig med at beskytte dit hjem mod vand­skader.

Dit BWT anlæg lukker for vandet ved et plud­se­ligt højt vand­for­brug eller giver dig besked om et lang­somt sivende vand­for­brug, som et løbende toilet eller dryp­pende vand­hane.

Desuden kan du forbinde op til 10 tråd­løse vanda­larmer, der frit kan placeres ved vandin­stal­la­tio­nerne i din boligen, eksem­pelvis ved dit blød­gø­rings­anlæg, ved vaske­ma­skinen, i kælderen eller i køkken­so­klen. Så snart alarmen mærker fugt, bliver der lukket for hele vandtil­førslen til dit hjem og risi­koen for en stor vand­skade mini­meres.

Skulle uheldet være ude, får du direkte besked på din BWT-​app, der er forbundet til dit BWT PERLA blød­gø­rings­anlæg.

Tag på ferie uden bekym­ringer

I daglig­dagen har man større mulighed for at opdage en poten­tiel vand­skade. Men det over­blik giver du auto­ma­tisk slip på, når ferien kalder. Når gode feri­e­minder skabes, er det ikke just en vand­skade, man ønsker at komme hjem til. Er du væk hjem­mefra i en længere periode, kan anlæg­gets feri­e­til­stand akti­veres. Akti­ve­ringen lukker for vand­for­sy­ningen til boligen. Feri­e­til­standen akti­veres i BWT-​appen, der er forbundet til blød­gø­rings­an­lægget. Derfor gør det ingen­ting, at man først kommer i tanke om feri­e­til­standen på vej til luft­havnen.

Et blød­gø­rings­anlæg instal­leres efter vand­må­leren og leverer kalkfrit vand til hele hjemmet. BWT PERLA blød­gø­rings­anlæg kan forbindes til Wi-Fi og BWT-​app, der giver over­blik over anlæg­gets status og sender rele­vante noti­fi­ka­tioner til forbru­geren.

Best Water Home App
Best Water Home App
Det nye BWT blød­gø­rings­anlæg fjerner ikke kun kalken fra vandet, men har også indbyg­gede intel­li­gente systemer, der hjælper dig med at beskytte dit hjem mod kalk og vand­skader.

Visit your local website

Stay on this website