Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Elektrodeionisering (EDI)

BWT VAND

EDI kombi­nerer ionbyt­ning og membran­fil­tre­ring.

kemi­ka­lier og at anlæg­gene fylder meget i forhold til kapa­ci­teten.

EDI (elek­tro­deio­ni­se­ring) er en tekno­logi, der kombi­nerer ionbyt­ning og membran­fil­tre­ring. Resul­tatet er totalt afsaltet og rent vand, hvor lednings­evnen er mindre end 0,2 μS/cm

EDI-​stakke er hjertet i et systemet. En enkelt EDI-​stak består af to modsat ladede elek­troder og flere cellepar i en beholder. Et cellepar består af et fortyn­dings­kammer fyldt med kation-​ og anionbytter, en kationmem­bran, en anionmem­bran og et koncen­tre­rings­kammer.

Inde i hver EDI-​stak er der to elek­troder som tilfører op til 600 volt og sikrer at den fornødne jævn­strøm ledes til hver celle. Katoden i den ene ende af stakken har en negativ spæn­ding, mens anoden i den modsatte ende har en positiv spæn­ding. Jævn­strømmen ledes gennem de cellepar mellem katoden og anoden.

Hvert fortyn­dings­kammer er et mini ionbyt­nings­kammer, som inde­holder både kation-​ og anionbytter. En kationmem­bran adskiller fortyn­dings­kam­meret fra koncen­tre­rings­kam­meret til den side, der vender mod katoden. Siden der vender mod anoden, er det en anionmem­bran, der adskiller de to kamre.

Membra­nerne er meget forskel­lige fra dem, der bruges i RO-​anlæg der tillader passage af vand og små mængder ioni­seret og mole­kylær foru­re­ning. I EDI er membra­nerne lavet af polysty­ren­ba­seret mate­riale ligesom ionbyt­ter­massen, hvilket betyder, at kun ioner med korrekt spæn­ding og næsten intet vand vil trænge gennem membra­nerne.

Ionbyt­ter­massen bliver konti­nu­er­ligt rege­ne­reret af vand­s­palt­ning. I det elek­trisk ladede område vil nogle få H2O mole­kyler i det tilledte vand blive sepa­reret i hydro­ge­ni­oner (H+) og i hydroxy­li­oner (OH-). Tiltrukket af den modsatte spæn­ding vil hydro­ge­ni­o­nerne vandre gennem kationbyt­ter­massen i retning mod katoden. På lignende måde vil hydroxy­li­o­nerne vandre gennem anionbyt­ter­massen i retning mod anoden.

Flyt­ningen af hydrogen-​ og hydroxy­li­o­nerne rege­ne­rerer ionbyt­ter­massen. Kationmem­branen tillader hydro­ge­ni­o­nerne at passere gennem membranen ind i koncen­tre­rings­kam­meret, fordi hydro­ge­ni­o­nerne har positiv spæn­ding, og tilsva­rende tillader anionmem­branen, at hydroxy­li­o­nerne passerer, fordi de har negativ spæn­ding. I koncen­tre­rings­kam­meret vil H+ og OH- igen forene sig til H2O.

Samtidig med at vand­s­palt­ningen foregår, fjerner ionbyt­ter­massen ioner på samme måde som ved tradi¬tionel ionbyt­ning. Når først kationer og anioner er “fanget” på deres fore­trukne ionbyt­ter­side, bliver de tiltrukket af modsat­la­dede elek­troder og følger med hydrogen-​ og hydroxy­li­o­nerne på deres vandring gennem ionbyt­ter­massen og membra­nerne og ind i koncen­tre­rings­kam­meret. Koncen­tre­rings­kam­meret har sit eget flow og vil samle katio­nerne og anio­nerne og lede dem ud af systemet. Modsat­la­dede membraner forhin­drer de fangede ioner i at søge ind i det tilstø­dende fortyn­dings­kammer. Mens procesvandet flyder gennem fortyn­dings­kam­meret, fjernes der stadig ioner af ionbyt­ter­massen, og resul­tatet er ultra­rent vand.

I de seneste år er EDI blevet et godt alter­nativ i mange vand­be­hand­lings­sy­stemer. Mange farma­ceu­tiske virk­som­heder, nye kraft­værker og virk­som­heder, der produ­cerer halv­le­dere og elek­tro­nisk udstyr, anvender i dag EDI.

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra Vereinigte Staaten. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land