4 vigtige fordele ved kalkfrit vand i større ejen­domme

ejendom
ejendom

Vand­kva­litet er et centralt element i den daglige drift og vedli­ge­hol­delse af større ejen­domme. Denne artikel undersøger fordele ved blødgøringsanlæg og hvordan de gavner både ejendomsforvaltere såvel som bygningens brugere.

.

I dag er vand­kva­li­teten i din bygning vigti­gere end nogen­sinde før.

For større ejen­domme, såsom bolig­for­e­ninger og erhverv­se­jen­domme, kan hårdt vand føre til en række udfor­dringer, der påvirker både driften, miljøet og komforten for brugerne af bygningen.

Et blød­gø­rings­anlæg tilbyder en løsning, der ikke alene forbedrer brugernes dagligdag, men også medfører bety­de­lige lang­sig­tede fordele for hele ejen­dommen.

Fordele ved blød­gø­rings­anlæg i større ejen­domme

BWT Rondomat Duo 6
Building industry

Beskyt jeres installationer og forlæng levetiden

varmemester vedligeholder varmecentral

Mindre vedligehold giver mere livsglæde

Blødgøringsanlæg i lejlighed

Få energibesparelser der giver en sund driftsøkonomi

bor du i lejlighed

Blødt vand gør hverdagen lettere for brugerne af bygningen

Forlæn­gelse af leve­tiden på instal­la­tioner
Hårdt vand inde­holder høje koncen­tra­tioner af calcium og magne­sium, som danner kalk­af­lej­ringer i rørsy­stemer og på varme­e­le­menter. Disse aflej­ringer kan føre til bloke­ringer, korro­sion og endda svigt af systemet.
 
Ved at instal­lere et blød­gø­rings­anlæg redu­ceres denne risiko markant, hvilket forlænger leve­tiden på dine kost­bare instal­la­tioner og appa­rater.
Mindre vedli­ge­hold
Kalk­af­lej­ringer kan også øge vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­nin­gerne bety­de­ligt. Rengø­ring og udskift­ning af kompo­nenter bliver oftere nødven­digt, hvilket kræver både tid og penge.
 
Med blødt vand mini­meres disse omkost­ninger, da fore­kom­sten af kalk­af­lej­ringer redu­ceres markant.
"Anlægget er nemt og bekvemt at have med at gøre, og et lille saltkar ved siden af det er alt der skal til."
Jens Larsen, pedel på Solb­jerg Pleje­hjem
Ener­gibe­spa­relser
Kalk­ i varme­sy­stemer som kedler og varme­veks­lere kan redu­cere deres effek­ti­vitet bety­de­ligt, hvilket resul­terer i et højere ener­gi­for­brug.
 
Blød­gø­rings­an­lægget sikrer, at vandet er blødt, hvilket muliggør optimal drift og ener­gi­ef­fek­ti­vitet. Dette fører ikke kun til lavere varme­reg­ninger, men bidrager også til en mere bære­dygtig ejen­doms­drift.
 
Det lavere ener­gi­for­brug resul­terer i færre luft­foru­re­nende stoffer ved produk­tion af energi, hvilket bidrager til en cirkulær og grøn økonomi (Rambøll, 2018).
Forøget livs­kva­litet for beboere
Blødt vand forbedrer ikke kun drifts­a­spek­terne ved ejen­doms­for­valt­ning, men øger også bebo­ernes livskva­litet. Det forhin­drer kalk­af­lej­ringer på arma­turer og i bruse­ka­biner, hvilket gør rengø­ringen lettere og udgifter til rengø­rings­midler redu­ceres.

Blødt vand er desuden skån­somt mod huden og håret samt forlænger leve­tiden på hushold­nings­ap­pa­rater som elkedler og kaffe­ma­skiner.
"...folk synes, det er dejligt, at de ikke skal afkalke kaffe­ma­skinen og elkedlen, og mange siger at kaffen smager bedre.”
Henrik Nielsen, driftsansa­varlig i Lejerbo Søparken

En inve­ste­ring i blød­gø­rings­anlæg kan derfor ener­giop­ti­mere din ejendom, og give dig lang­sig­tede økono­miske og miljø­mæs­sige fordele. Tilsammen kan disse fordele øge værdien af ejen­dommen og livs­glæden for dem der bruger den hver dag.

Med BWT's Rondomat Duo-​anlæg og vores lands­dæk­kende service får du en problemfri over­gang til blødt, kalkfrit vand.

Få et gratis tilbud af en BWT konsulent!

Er du ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i bestyrelsen, så udfyld formularen nedenfor og få et gratis tilbud.

Visit your local website

Stay on this website