Vallensbæk Skole blev legionella kvit med BWT Safeshower

Vallensbæk-skolegård
Vallensbæk-skolegård
Legionella-bakterier i vandprøverne fik Vallensbæk Skole til at installere BWT Safeshower, så skolen er sikret mod biofilm og legionella-bakterier. Skolens daglige driftspersonale glæder sig over en løsning, som er fri for kemi.
.

En pige stikker hovedet ind ad døren i kælderen under Vallensbæk Skole. Hun stopper op, da hun får øje på Tomas Mikkelsen, som er teknisk medarbejder på skolen. Et kort øjeblik kigger de afventende på hinanden, inden han med et smil og ordene ’Du ved godt, at du ikke må løbe hernede’ sender hende ud igen.

Thomas Mikkelsen drifter skolen sammen med en kollega i det daglige, og når arbejdspladsen består af 500 skolebørn, så bliver arbejdsopgaverne både mange og forskelligartede. En af hans opgaver er at sikre rent vand til bl.a. skoletandlægen, som også har til huse i lokalerne på Vallensbæk Skole. En opgave som blev særligt presserende, da vandprøverne i 2017 viste forhøjet bakterievækst.

Grøn løsning uden kemikalier

For Vallensbæk Skole faldt valget på et BWT Safeshower-anlæg i kampen mod den forhøjede bakterievækst. Foruden at mindske generelle bakterier, så sikrer BWT Safeshower også et trygt vandmiljø ved at fjerne legionellabakterier i det varme brugsvand.

Legionella-bakterien er naturligt forekommende i bl.a. overfladevand, spildevand og drikkevand, men når bakterien bliver luftbåren kan mennesker inhalere bakterierne og få legionærsyge. Det sker fx når man tænder bruseren eller trækker ud i toilettet.

BWT Safeshower fjerner risikoen for bakterier i varmtvandssystemet og erstatter mindre optimale løsninger, hvor man tilsætter kemiske stoffer eller hæver vandtemperaturen på bekostning af energiforbruget og CO2-udledningen.

Vallensbæk-skole-mand
vallensbaek-skole-bwt-vand
BWT sikrer bakteriefrit vand på Vallensbæk Skole

Ingen bakterier efter Safeshower installeret

På Vallensbæk Skole er det blevet tid til frikvarter, og som en del af sin alsidige jobbeskrivelse forlader Thomas Mikkelsen skolens teknikrum for at betjene skolens elever i skoleboden.

Det kan han gøre med ro i sindet, for siden Vallensbæk Skole fik installeret BWT Safeshower i november 2017, har bakterieforekomsten været lavt i alle de vandprøver, der er blevet udtaget.

Fakta om legio­nella

Legio­nær­syge, forår­saget af bakte­rien legio­nella, er en alvorlig lunge­be­tæn­delse, som påvirker lever, nyre og nerve­sy­stem. Stres­s­ramte, ældre og personer med dårligt immun­for­svar har højere risiko for at blive syge. I yderste konse­kvens kan legio­nær­syge være dødelig for især svæk­kede patienter. Tal fra Statens Serum Institut viser, at omkring 10 pct. af de legio­nel­las­mit­tede dør af sygdommen.

Legio­nella er bakte­rier, der natur­ligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved rela­tivt høje tempe­ra­turer og gror derfor i de fleste vandin­stal­la­tioner, hvor disse tempe­ra­tur­for­hold fore­findes. Bakte­rien formerer sig i vand varmere end 20 °C og dør ved tempe­ra­turer over 50 °C. Risi­koen er specielt høj i stil­le­stå­ende vand, der ikke holder sig over eller under disse tempe­ra­turer, hvorfor legio­nella trives bedst i rørkon­struk­tioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand.

Kilde: Statens Serum Institut

figur-smittede-legionærsyge-graf
figur-smittede-legionærsyge-graf
vallensbaek-skole-bwt-vand
vallensbaek-skole-bwt-vand

Stigning i antallet af smittede

BWT’s løsning er unik, fordi Safeshower udelukkende bruger strøm, vand og salt til at producere desinfektionsvæsken, som cirkulerer med det varme vand og nedbryder biofilm i systemet. Til stor glæde for det tekniske personale på Vallensbæk Skole, der derved er fri for at håndtere kemi i arbejdet med at sikre vandmiljøet.  

Et toårigt forsøg udført af Statens Serum Institut har konkluderet, at desinfektionsvæsken i Safeshower kan kontrollere og fjerne legionella, og selv ved temperaturer under 50 °C sker der ingen tilvækst.

Safeshower er særligt aktuelt i disse tider, hvor forekomsten af smittede med legionella stiger. Tal fra Statens Serum Institut viser, at antallet af registrerede legionærsyge har været stigende siden 2013, og stigningen ser ud til at fortsætte. Særligt i 2017 er der sket en stor stigning i tilfælde, hvor der alene fra januar til august 2017 blev registreret 198 tilfælde mod 128 tilfælde i hele 2012.

Fik du også læst..

Visit our international website

Stay on this website