Få en BWT Serviceaftale

med en af Danmarks største serviceorganisationer i ryggen

Find din BWT serviceaftale

Tryghed med en skræddersyet serviceaftale

Vi har branchens største serviceorganisation med mere en 60 faglige og erfarne serviceteknikere inden for vandbehandling og vandfiltre.

Derfor tilbyder vi også alle vores erhvervskunder et stort udvalg af serviceaftaler til vores erhvervskunder.

Døgnvagt og driftsovervågning

Vores serviceaftaler kan være alt fra en totaldækkende aftale med døgnvagt og driftsovervågning til aftaler om service alt efter det enkelte behov. Uanset hvad, finder vi en løsning der er skræddersyet dit behov.

Vi har opdelt vores servi­ce­di­vison i speci­a­laf­de­linger for at yde den bedste service:


Restau­rant, kantine, café og kaffe

Vores servi­ce­tek­ni­kere servi­cerer vand­be­hand­lings­anlæg og vand­filtre til opva­ske­ma­skiner, kaffe­ma­skiner, ister­ning­ma­skiner samt dampovne i kantiner, restau­ra­tioner, hoteller og cafeer.

 

Ejen­domme og offent­lige insti­tu­tioner - herunder elek­tro­lyse
Vi udfører primært service på vores korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg (elek­tro­lyse) og vand­be­hand­lings­anlæg i ejen­domme til beskyt­telse af det centrale varme­anlæg og kalkfrit vand i det varme brugs­vand.

 

Svømme-​​ og sports­haller
Vi tilbyder servi­ce­af­taler efter behov, også på time­basis.

 

Tand­kli­nikker
Vi anbe­faler at tegne en servi­ce­af­tale, så tand­kli­nikken er sikret en konstant høj hygiejne med perfekt vand­kva­litet døgnet rundt. Som en del af servi­ce­af­talen bliver anlæg­gene servi­ceret af en BWT servi­ce­tek­niker minimum en gang om året. Servi­ce­af­talen inklu­derer også tilkald af servi­ce­tek­niker i drifts­pe­ri­oden.

 

Hospi­taler og labo­ra­to­rier
Vi tilbyder skræd­der­syede servi­ce­af­taler på alle vores vand­be­hand­lings­anlæg til hospital-​​og labo­ra­torie. Vores servi­ce­af­taler sikrer en konstant perfekt vand­kva­litet uanset om det er til drift, perso­nale, patienter eller produk­tion.

 

Indu­stri, energi og produk­tion
I denne branche servi­cerer vi større anlæg på eksem­pelvis kraft­værker, bryg­ge­rier og øvrige produk­tions­virk­som­heder. Her indgås også større servi­ce­kon­trakter med stor­drifts­for­dele for kommuner.

Visit your local website

Stay on this website