Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Serviceaftaler

BWT VAND

BWT tilbyder et bredt udvalg af serviceaftaler

Tryghed med en skræd­der­syet servi­ce­af­tale

Vi har bran­chens største servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med mere en 60 faglige og erfarne servi­ce­tek­ni­kere inden for vand­be­hand­ling og vand­filtre. Derfor tilbyder vi også alle vores erhvervskunder et stort udvalg af servi­ce­af­taler til vores erhvervskunder. Vores servi­ce­af­taler kan være alt fra en total­dæk­kende aftale med døgn­vagt og driftsover­våg­ning til aftaler om service alt efter det enkelte behov. Uanset hvad, finder vi en løsning der er skræd­der­syet dit behov.

Vi har opdelt vores servi­ce­di­vison i speci­a­laf­de­linger for at yde den bedste service:


Restau­rant, kantine, café og kaffe

Vores servi­ce­tek­ni­kere servi­cerer vand­be­hand­lings­anlæg og vand­filtre til opva­ske­ma­skiner, kaffe­ma­skiner, ister­ning­ma­skiner samt dampovne i kantiner, restau­ra­tioner, hoteller og cafeer.

 

Ejen­domme og offent­lige insti­tu­tioner - herunder elek­tro­lyse
Vi udfører primært service på vores korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg (elek­tro­lyse) og vand­be­hand­lings­anlæg i ejen­domme til beskyt­telse af det centrale varme­anlæg og kalkfrit vand i det varme brugs­vand.

 

Svømme- og sports­haller
Vi tilbyder servi­ce­af­taler efter behov, også på time­basis.

 

Tand­kli­nikker
Vi anbe­faler at tegne en servi­ce­af­tale, så tand­kli­nikken er sikret en konstant høj hygiejne med perfekt vand­kva­litet døgnet rundt. Som en del af servi­ce­af­talen bliver anlæg­gene servi­ceret af en BWT servi­ce­tek­niker minimum en gang om året. Servi­ce­af­talen inklu­derer også tilkald af servi­ce­tek­niker i drifts­pe­ri­oden.

 

Hospi­taler og labo­ra­to­rier
Vi tilbyder skræd­der­syede servi­ce­af­taler på alle vores vand­be­hand­lings­anlæg til hospital-og labo­ra­torie. Vores servi­ce­af­taler sikrer en konstant perfekt vand­kva­litet uanset om det er til drift, perso­nale, patienter eller produk­tion.

 

Indu­stri, energi og produk­tion
I denne branche servi­cerer vi større anlæg på eksem­pelvis kraft­værker, bryg­ge­rier og øvrige produk­tions­virk­som­heder. Her indgås også større servi­ce­kon­trakter med stor­drifts­for­dele for kommuner.

Kontakt og Service

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land