Serviceaftaler

BWT VAND

BWT tilbyder et bredt udvalg af serviceaftaler

Tryghed med en skræd­der­syet servi­ce­af­tale

Vi har bran­chens største servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med mere en 60 faglige og erfarne servi­ce­tek­ni­kere inden for vand­be­hand­ling og vand­filtre. Derfor tilbyder vi også alle vores erhvervskunder et stort udvalg af servi­ce­af­taler til vores erhvervskunder. Vores servi­ce­af­taler kan være alt fra en total­dæk­kende aftale med døgn­vagt og driftsover­våg­ning til aftaler om service alt efter det enkelte behov. Uanset hvad, finder vi en løsning der er skræd­der­syet dit behov.

Vi har opdelt vores servi­ce­di­vison i speci­a­laf­de­linger for at yde den bedste service:


Restau­rant, kantine, café og kaffe

Vores servi­ce­tek­ni­kere servi­cerer vand­be­hand­lings­anlæg og vand­filtre til opva­ske­ma­skiner, kaffe­ma­skiner, ister­ning­ma­skiner samt dampovne i kantiner, restau­ra­tioner, hoteller og cafeer.

 

Ejen­domme og offent­lige insti­tu­tioner - herunder elek­tro­lyse
Vi udfører primært service på vores korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg (elek­tro­lyse) og vand­be­hand­lings­anlæg i ejen­domme til beskyt­telse af det centrale varme­anlæg og kalkfrit vand i det varme brugs­vand.

 

Svømme- og sports­haller
Vi tilbyder servi­ce­af­taler efter behov, også på time­basis.

 

Tand­kli­nikker
Vi anbe­faler at tegne en servi­ce­af­tale, så tand­kli­nikken er sikret en konstant høj hygiejne med perfekt vand­kva­litet døgnet rundt. Som en del af servi­ce­af­talen bliver anlæg­gene servi­ceret af en BWT servi­ce­tek­niker minimum en gang om året. Servi­ce­af­talen inklu­derer også tilkald af servi­ce­tek­niker i drifts­pe­ri­oden.

 

Hospi­taler og labo­ra­to­rier
Vi tilbyder skræd­der­syede servi­ce­af­taler på alle vores vand­be­hand­lings­anlæg til hospital-og labo­ra­torie. Vores servi­ce­af­taler sikrer en konstant perfekt vand­kva­litet uanset om det er til drift, perso­nale, patienter eller produk­tion.

 

Indu­stri, energi og produk­tion
I denne branche servi­cerer vi større anlæg på eksem­pelvis kraft­værker, bryg­ge­rier og øvrige produk­tions­virk­som­heder. Her indgås også større servi­ce­kon­trakter med stor­drifts­for­dele for kommuner.

Visit our international website

Stay on this website